Menu back

Program Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus"

www.allianz.pl - Pracownicze Programy Oszczędnościowe

Podstawowe informacje

 • zależnie od Twojego profilu inwestora możesz wybrać jedną z 3 Strategii Inwestycyjnych dostępnych w PSO „Allianz Plus”
 • Strategie Inwestycyjne tworzone są w oparciu o 5 wyselekcjonowanych subfunduszy z oferty Allianz FIO
 • okres oszczędzania proponowany w PSO wynosi 10 lat
 • zadeklarowana minimalna kwota miesięcznej wpłaty nie może być niższa niż 200 zł 

Program Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus"

Dlaczego warto?

 • możesz inwestować w starannie opracowane Strategie Inwestycyjne, bez konieczności dokonywania samodzielnego wyboru subfunduszy do portfela 

 • udział poszczególnych klas aktywów (akcji, obligacji i instrumentów dłużnych) w Strategiach jest dobrany tak, abyś miał wybór pomiędzy portfelami o różnym poziomie ryzyka

 • strategie zapewniają dostęp do rozwiązań inwestycyjnych tworzonych przy współpracy z wyspecjalizowanymi spółkami inwestycyjnymi z Grupy Allianz: Allianz Global Investors i PIMCO

 • fundusze oferowane w ramach strategii inwestują zarówno na rynku polskim, jak też na rynkach zagranicznych

 • niższe koszty - w ramach programu oferowane są jednostki kategorii B, charakteryzujące się niższą stawką opłaty za zarządzanie 

Strategie inwestycyjne

W ramach Programu Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus" możesz wpłacać środki do subfunduszy Allianz SFIO dostępnych w 3 Strategiach Inwestycyjnych, zależnie od Twojej skłonności do ryzyka.

 • Strategia Aktywna (max. udział akcji 90%)
 • Strategia Umiarkowana  (max. udział akcji 50%)
 • Strategia Ostrożna  (max. udział akcji 25%)

Strategie stworzone są w oparciu o wybrane subfundusze z oferty Allianz FIO:

 • Allianz Selektywny
 • Allianz Akcji Globalnych
 • Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
 • Allianz Obligacji Globalnych
 • Allianz Konserwatywny

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.