Menu back

Allianz Rodzina

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Allianz Rodzina

www.allianz.pl - Allianz Rodzina

Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego. Allianz Rodzina zapewnia:

   • Dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy
   • Szeroki wybór umów dodatkowych dotyczących zdrowia pracownika i jego rodziny
   • Możliwość objęcia ochroną rodziny pracownika
   • Możliwość wprowadzenia systemu motywującego dla pracowników
   • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę
   • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Korzyści z wdrożenia ubezpieczenia na życie

 • Dla kogo

 • Zakres ochrony

 • Zakres ochrony dotyczący pracownika

 • Zakres ochrony dotyczący członków rodziny pracownika

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres i składka ubezpieczenia

 • Świadczenia opiekuńcze

Korzyści z wdrożenia ubezpieczenia na życie

 • podniesienie atrakcyjności warunków zatrudnienia, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń,
 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej,
 • możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.

Dla kogo

Umowa może być zawarta dla grupy liczącej co najmniej 3 pracowników. Niezależnie od tego, czy pracownicy mają rodzinę, czy są  singlami aktywnie spędzającymi czas, ubezpieczenie  Allianz Rodzina  pomoże zadbać o bezpieczeństwo finansowe w różnych sytuacjach losowych.

Zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej prezentowany w OWU Allianz Rodzina GZ12 jest bardzo szeroki i poza ryzykiem podstawowym dotyczącym śmierci pracownika może obejmować wybrane umowy dodatkowe. Zakres kształtowany jest elastycznie w zależności od potrzeb i możliwości osób zainteresowanych.

Pakiet umów dodatkowych oferowany w ramach ubezpieczenia Allianz Rodzina pozwala rozszerzyć zakres ochrony i umożliwia wybór optymalnego zabezpieczenia odpowiadającego aktualnym potrzebom pracowników.

Jeżeli umowę zawarto na podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia niż OWU GZ12 przejdź do archiwum. Znajdziesz tam archiwalne ogólne warunki ubezpieczenia, zakres świadczeń i inne dokumenty. Jeżeli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z infolinią pod numerem 224 224 224.

Zakres ochrony dotyczący pracownika

 • niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub wypadkiem,
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem,
 • poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy,
 • zgon, w tym zgon w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu,
 • inwalidztwo,
 • leczenie w szpitalu,
 • leczenie operacyjne,
 • leczenie powikłań pooperacyjnych,
 • niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej.

Zakres ochrony dotyczący członków rodziny pracownika

 • urodzenie się dziecka pracownikowi,
 • poważne zachorowanie współmałżonka,
 • uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć ojca, matki lub teścia, teściowej,
 • śmierć dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez strony przy zawarciu umowy. Może być wyrażona

 • kwotowo - w jednakowej wysokości dla każdej osoby w grupie,
 • lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy o pracę.

Okres i składka ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez ubezpieczającego (pracodawcę) na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne okresy roczne. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa.

Koszt opłacania składki może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik, przy czym składki są zawsze przekazywane przez pracodawcę w wysokości i terminach wskazanych w umowie.

Składka może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze zapewniają pomoc ubezpieczonemu i jego rodzinie w razie wypadku lub choroby.  Aby z nich skorzystać, wystarczy zadzwonić pod numer 224 224 224.

Pakiet świadczeń opiekuńczych obejmuje  m.in.:

 • wizytę lekarza i pielęgniarki w razie wypadku,
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • transport medyczny,
 • pomoc w opiece nad dzieckiem,
 • dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza,
 • pomoc domową i pielęgniarską po hospitalizacji,
 • wizyty u psychologa w związku z trudnymi sytuacjami losowymi w rodzinie (zgon, poronienie, poważna choroba),
 • infolinię: medyczną, Baby assistance.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

 • Ogólne informacje

 • Szczegóły

Ogólne informacje

Po zmianie zakładu pracy czy przejściu na emeryturę Allianz umożliwia indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina.

Ubezpieczony może zawrzeć umowę indywidualnej kontynuacji, dzięki której nadal jest objęty ochroną. Wniosek o kontynuację mogą złożyć wszyscy pracownicy, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 3 miesiące  (dotyczy kontynuacji umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU Allianz Rodzina GZ12).

Zakres odpowiedzialności w indywidualnej umowie ubezpieczenia zależy od zakresu, którym objęty był pracownik w zakładzie pracy.

Szczegóły

Umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia może zawrzeć Ubezpieczony gdy:

1) ochrona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia wygasła z powodu:

 • ustania stosunku pracy,
 • rozwiązania grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwidacji podmiotu będącego Ubezpieczającym,
 • przerwy w zatrudnieniu z powodu przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym,
 • wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,

2) zostały opłacone na rzecz Ubezpieczonego wszystkie składki.

Indywidualna umowa kontynuacji ubezpieczenia powinna być zawarta w terminie do 45 dnia od daty wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

W jaki sposób można zawrzeć umowę grupowego ubezpieczenia na życie?

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, podpisanego przez Ubezpieczającego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zatrudniająca ubezpieczonych), na formularzu Allianz Życie.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, licząc od dnia jej zawarcia i ulega przedłużeniu na następny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli strony nie postanowią inaczej.

Jakie ryzyka mogą być objęte ochroną?

Zakres ubezpieczenia może obejmować następujące ryzyka:

Umowa podstawowa:

 • Zgon ubezpieczonego,

Umowy dodatkowe (przykładowe ryzyka):

 • Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku,
 • Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
 • Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
 • Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca i udaru mózgu,
 • Wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub wypadku z wypłaty rent miesięcznej,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu  ubezpieczonego w następstwie wypadku – system świadczeń stałych,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu  ubezpieczonego w następstwie wypadku – system świadczeń proporcjonalnych,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu  ubezpieczonego w następstwie wypadku –system świadczeń progresywnych,
 • Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • Wystąpienie u ubezpieczonego nowotworu in situ,
 • Leczenie ubezpieczonego w szpitalu,
 • Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku,
 • Leczenie ubezpieczonego w szpitalu na OIOM,
 • Leczenie operacyjne ubezpieczonego,
 • Wystąpienie u ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych,
 • Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej,
 • Leczenie przewlekłej choroby narządu mowy,
 • Zgon współmałżonka ubezpieczonego,
 • Zgon współmałżonka ubezpieczonego w następstwie wypadku,
 • Wystąpienie u współmałżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu u  współmałżonka ubezpieczonego w następstwie wypadku,
 • Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego,
 • Zgon rodzica ubezpieczonego,
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
 • Urodzenie się dziecka z wada wrodzoną,
 • Zgon dziecka ubezpieczonego,
 • Poronienie lub urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu,
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,
 • Wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
 • Wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • Leczenie dziecka Ubezpieczonego w szpitalu.

Ile osób musi być, aby zawrzeć polisę grupową?

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie może być zawarta dla grupy liczącej co najmniej 3 osoby.

W jaki sposób należy opłacać składki?

Składka za ubezpieczenie grupowe na życie płatna jest  łącznie za całą grupę, najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Częstotliwość opłacania składki może być miesięczna, kwartalna, półroczna oraz roczna.

Jak można sprawdzić wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia?

Informacja dotycząca wysokości świadczeń należnych z polisy grupowego ubezpieczenia na życie umieszczona jest w Indywidualnym certyfikacie uczestnictwa ubezpieczonego oraz w polisie grupowej.

Kiedy i na jakich zasadach mogą przystępować nowe osoby do grupowego ubezpieczenia na życie?

W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona na pracowników wcześniej nie ubezpieczonych lub zatrudnionych po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Nowi pracownicy mogą zostać objęci ubezpieczeniem od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez pracodawcę w wykazie osób przystępujących do ubezpieczenia dostarczanego do Allianz do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wnioskowaną datę objęcia ochroną.

Raport stanu osobowego

Kiedy i na jakich warunkach można dokonać zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie?

Zmiana warunków umowy może zostać dokonana:

1) na wniosek Ubezpieczającego złożony Allianz Życie nie później niż na miesiąc przed proponowanym początkiem obowiązywania zmian,

2) w rocznicę polisy, na wniosek Allianz Życie złożony Ubezpieczającemu nie później niż na dwa miesiące przed każdą rocznicą polisy.

Zmiany mogą być dokonane  za zgodą wszystkich ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w danej umowie grupowego ubezpieczenia na życie.

Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia grupowego na życie

Jak dokonać aktualizacji danych kontaktowych Ubezpieczającego?

W przypadku zmiany danych osobowych należy wypełnić i przesłac do Allianz:

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/danych firmy.

Jak zgłosić zmianę danych osobowych?

Zmiany danych osobowych mogą zostać zgłoszone w każdej chwili. W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony "Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych".

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/danych firmy

Jak zmienić uposażonych?

Ubezpieczony ma prawo zmienić uposażonego w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. W celu dokonania zmian należy przesłać do Allianz wypełniony "Wniosek o zmianę osób Uposażonych".

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Co należy zrobić, aby kontynuować ubezpieczenie grupowe indywidualnie?

Umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia może zawrzeć Ubezpieczony gdy:

 1)ochrona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia wygasła z powodu:

a) ustania stosunku pracy,

b) rozwiązania grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwidacji

podmiotu będącego Ubezpieczającym,

c) przerwy w zatrudnieniu z powodu przebywania na urlopie

wychowawczym lub bezpłatnym,

d) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,

2) zostały opłacone na rzecz Ubezpieczonego wszystkie składki.

 

Indywidualna umowa kontynuacji ubezpieczenia powinna być zawarta w terminie do 45 dnia od daty wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia.

Czy pracodawca, który zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników może być zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej przysługującej pracownikowi zgodnie z kodeksem pracy i w jakiej kwocie?

Tak, pracodawca może być zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej w kwocie równej wysokości świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika od ubezpieczyciela, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i ponosił koszty opłacenia składek.

Jeżeli zaś świadczenie jest mniejsze, pracodawca pokrywa różnicę między wysokością świadczenia, a przysługującą wysokością odprawy pośmiertnej.

Jak uzyskać duplikat certyfikatu uczestnictwa w ubezpieczeniu lub ogólne warunki ubezpieczenia?

Jeśli zgubisz certyfikat uczestnictwa w ubezpieczeniu lub ogólne warunki ubezpieczenia skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 224 224 224. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne również na stronie www.allianz.pl.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.