Menu back

Otwarty Fundusz Emerytalny - II filar emerytury

Kontakt i obsługa

Skorzystaj z ofe-serwisu

To szybki i wygodny dostęp do informacji przez całą dobę.

Zaloguj się

Sprawdź wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Sprawdź

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń 224 224 224

Napisz do nas

 • Serwis
 • Notowania
 • Kontakt

Dowiedz się więcej o Allianz Polska OFE

 • Jak działa OFE

 • Zmiana w komunikacji z Funduszem

 • Ogólne informacje

Jak działa OFE

Twoja składka emerytalna, wynosząca 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto), może być w całości odprowadzana do ZUS, albo dzielona między ZUS i OFE. Jeśli zdecydujesz się na dzielenie składki, 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe trafi na Twój rachunek w OFE. Twoje środki zgromadzone na rachunku w OFE są lokowane na zasadach określonych w przepisach prawa oraz zgodnie z przyjętymi przez OFE zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej. Środki odprowadzane do ZUS są natomiast ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego, a następnie przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają waloryzacji.

Sposób powiadomienia ZUS o chęci przekazywania części składki do OFE zależy od tego, czy jesteś już członkiem OFE, czy dopiero zamierzasz zawrzeć umowę.

Wiecej informacji

Zmiana w komunikacji z Funduszem

Od dnia 1 maja 2017 r. uległa zmianie domyślna forma przesyłania korespondencji przez Allianz Polska OFE, określona w jego statucie. Forma papierowa została zastąpiona formą elektroniczną.

W praktyce oznacza to, że od dnia 1 maja 2017 r.:

 • informacja o środkach znajdujących się na rachunku członka Funduszu, zarówno roczna jak i na żądanie, oraz
 • pozostałe informacje, co do których przepisy prawa dotyczące otwartych funduszy emerytalnych pozwalają na ich przesyłanie w trybie i formie określonej w statucie Funduszu, w szczególności informacja o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków, informacja o otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia o zawarciu umowy oraz informacja o zrealizowaniu wypłaty transferowej

są przesyłane na utworzone przez Fundusz indywidualne konto internetowe zlokalizowane w serwisie internetowym Funduszu pod adresem www.ofeallianz.pl, o ile członek Funduszu nie złożył dyspozycji przesyłania korespondencji w formie papierowej.

Członek Funduszu może złożyć dyspozycję przesyłania powyższej korespondencji w formie papierowej, kontaktując się z Funduszem:

 • pisemnie na adres Funduszu (Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113) – pobierz  przykładowy wzór dyspozycji
 • telefonicznie (224 224 224), po autoryzacji z użyciem numeru rachunku.

Statut Allianz Polska OFE

Wzór dyspozycji przesyłania informacji w formie papierowej

Ogólne informacje

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną, funkcjonuje na rynku od maja 1999 r. Od 2012 r. Spółka zarządza również Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje klientom dodatkowe możliwości oszczędzania na emeryturę: indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W 2014 r. doszło do połączenia Allianz Polska OFE z OFE Warta, dzięki czemu Allianz Polska OFE, posiadając ponad milion członków, stał się 6. pod względem liczby członków funduszem na rynku.
Spółka jest częścią Grupy Allianz w Polsce, którą tworzą m. in. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym, świadczącą kompleksowe usługi dla ponad 1,5 miliona klientów indywidualnych i korporacyjnych. Korzysta z wiedzy, międzynarodowego doświadczenia, finansowej siły i stabilności międzynarodowej korporacji, która dba o bezpieczeństwo finansowe 85 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w 70 krajach świata.

Dokumenty dotyczące OFE

Portfel inwestycyjny. Sprawozdania finansowe. Sprawozdania z WZ Akcjonariuszy.

 • Portfel inwestycyjny
 • Zawiadomienia o wysokości stopy zwrotu
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania z WZ Akcjonariuszy

Sprawdź

Dokumenty do obsługi OFE

Częste pytania o OFE

Kto może przystąpić do OFE?

Do OFE może przystąpić każda osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym. W tym celu należy zawrzeć umowę z wybranym otwartym funduszem. Umowa powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia. W przeciwnym razie ZUS nie zarejestruje na jej podstawie członkostwa w OFE.

Jeśli umowa nie zostanie zawarta w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia, w celu przystąpienia do OFE konieczne jest złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do wybranego OFE, a następnie zawarcie z nim umowy. Czynności te muszą nastąpić w określonych przepisami prawa terminach:

 • złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE mogło nastąpić w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., a następnie jest możliwe co 4 lata w analogicznym okresie – w oświadczeniu należy wybrać OFE, do którego ma być odprowadzana składka,

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

 • umowa z wybranym OFE powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 4 miesięcy od złożenia oświadczenia.

Część składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto), będzie przekazywana do OFE począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy.

W przypadku złożenia oświadczenia i niezawarcia umowy w przewidzianym terminie, cała składka emerytalna wynosząca 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pozostaje w ZUS.

W jaki sposób jest dzielona składka emerytalna?

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto).

W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:
• 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
• 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar),
• 2,92% trafi do OFE (II filar).

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

Wprzypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52%) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:

 • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
 • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).

Co zrobić w razie braku składek na rachunku lub stwierdzenia nieprawidłowych kwot składek?

Najczęstszymi przyczynami braku składek na rachunku w Funduszu mogą być:

- niezłożenie przez Członka Funduszu oświadczenia o przekazywaniu składki przez ZUS (części składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszącej 2,92% podstawy wymiaru, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto). Powyższe skutkuje tym, iż składka ta nie jest przekazywana do Funduszu, lecz pozostaje na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. sytuacja ta dotyczy składek począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., chyba że oświadczenie zostało złożone w analogicznym okresie w 2016 r.,

- przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej), powodującego zaprzestanie odprowadzania składki emerytalnej i rentowej. Kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne można sprawdzić na stronie ZUS,

- niezłożenie przez płatnika składek dokumentów rozliczeniowych w sprawie składek na ubezpieczenie emerytalne lub złożenie ich z opóźnieniem,

- poinformowanie funduszu przez ZUS o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusz rozpoczyna przekazywanie środków do ZUS, a ZUS zaprzestaje przekazywania do otwartego funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki są zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej kwoty składki prosimy mieć na względzie, że wskutek zmiany przepisów prawa o systemie ubezpieczeń społecznych, począwszy od składek należnych za maj 2011 r. wysokość składki przekazywanej przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych początkowo wynosząca 7,3% podstawy wymiaru została obniżona i obecnie wynosi 2,92%. Zmiana wysokości składki przekazywanej do OFE kształtowała się następująco:
• składki należne za okres od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. – 2,3%
• składki należne za okres od stycznia do grudnia 2013 r. - 2,8%
• składki należne za styczeń 2014 r. - 3,1%
• składki  należne za okres od lutego 2014 r. -  2,92%.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie braku składek, nieprawidłowych kwot składek, opóźnienia w ich przekazaniu lub zwrotu nienależnie przekazanych składek, należy wyjaśniać bezpośrednio z terenową jednostką organizacyjną ZUS, właściwą ze względu na adres miejsca zamieszkania Członka Funduszu.

Wzór reklamacji do ZUS

Dlaczego wysokość środków zgromadzonych na rachunku uległa zmniejszeniu?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych każdy otwarty fundusz emerytalny był zobowiązany umorzyć i przekazać do ZUS 51,5% jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka funduszu według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., co miało miejsce w dniu 3 lutego 2014 r. Środki te zostały zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS.

Zmniejszenie wysokości środków może być także związane z ukończeniem przez członka funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego i koniecznością ich stopniowego przekazywania do ZUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z chwilą osiągnięcia przez członka otwartego funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w funduszu, są stopniowo przekazywane do ZUS. W takiej sytuacji ZUS nie będzie przekazywał do funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki będą zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Co oferuje ofe-serwis? Jak uzyskać Hasło jednorazowe?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny udostępnia bezpłatnie każdemu Członkowi Funduszu internetowy dostęp do informacji o rachunku w Funduszu.

Ofe-serwis

Za pośrednictwem ofe-serwisu możesz otrzymywać w formie elektronicznej informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu (roczna oraz na żądanie), a także inne ważne informacje przesyłane przez Fundusz. W ofe-serwisie możesz także:

 • sprawdzić stan swojego rachunku w Funduszu,
 • sprawdzić historię wykonanych transakcji (z możliwością ich przeniesienia do pliku PDF),
 • dokonać analizy prawidłowości i kompletności składek przekazanych przez ZUS do Funduszu (z możliwością przeniesienia zestawienia do pliku PDF),
 • sprawdzić posiadane przez Fundusz własne dane oraz dane osób uprawnionych do otrzymania środków w razie śmierci Członka Funduszu,
 • dokonać aktualizacji danych do kontaktu, takich jak adres korespondencyjny, numery telefonów czy adres e-mail,
 • pobrać formularze zmiany danych.

Zasady funkcjonowania ofe-serwisu określa Regulamin korzystania z serwisu internetowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Logowanie do ofe-serwisu i uzyskanie Hasła jednorazowego

Jeżeli nie korzystałeś dotychczas z ofe-serwisu, otrzymane hasło jednorazowe straciło ważność lub nie pamiętasz swojego hasła, skorzystaj z opcji odzyskania hasła:

lub skontaktuj się z nami:

 • za pośrednictwem Infolinii 224 224 224,
 • pisemnie pod adresem Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

W przypadku wyboru opcji ze stroną internetową, nastąpi przekierowanie na ekran odzyskiwania hasła, gdzie należy podać odpowiednie dane. Podane dane będą weryfikowane z danymi zarejestrowanymi w Funduszu. Po poprawnej weryfikacji hasło jednorazowe zostanie przesłane SMS-em na wskazany numer telefonu komórkowego (operatorzy krajowi).

W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego lub pisemnego hasło jednorazowe zostanie przesłane do Ciebie listownie, na adres widniejący w Rejestrze Funduszu jako adres do korespondencji.

Podczas pierwszego logowania, przy użyciu numeru rachunku i Hasła jednorazowego, zostaniesz poproszony o ustanowienie i wprowadzenie swojego hasła dostępu.

Prosimy pamiętać, że hasło jednorazowe należy użyć w terminie wskazanym w korespondencji lub wiadomości SMS. Po upływie tego terminu hasło jednorazowe stanie się nieaktywne i nie będzie można za jego pomocą aktywować dostępu do ofe-serwisu.

Jak zmienić swoje dane zarejestrowane w Funduszu?

Członek Funduszu ma obowiązek powiadomienia Allianz Polska OFE o zmianach danych:

 • osobowych (imię, nazwisko, numer PESEL, dokument tożsamości),
 • adresowych (adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail),
 • związanych ze zmianą stanu cywilnego i/lub stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, itp.).

Dane dotyczące adresu korespondencyjnego, numerów telefonów oraz adresu e-mail można zmienić za pośrednictwem ofe-serwisu Funduszu, dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl lub za pośrednictwem Infolinii Funduszu.


Zmiana pozostałych danych na rachunku wymaga formy pisemnej – w tym celu można skorzystać z Formularza AL04.
Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

Formularz można uzyskać:

Uwaga: Zamawiając druk prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Zmiany danych można dokonać także w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

Jak sprawdzić, wskazać, odwołać lub zmienić osoby uprawnione do środków w razie śmierci Członka Funduszu?

Sprawdzenie aktualnego zapisu osób uprawnionych na rachunku Członka Funduszu

Chcąc sprawdzić aktualny zapis na rachunku dotyczący osób uprawnionych do środków na wypadek śmierci Członka Funduszu
(czy są wskazane osoby uprawnione i czy ich dane osobowe i adresowe są prawidłowe) należy:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku lub swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL), które umożliwią  jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu. W razie kontaktu listownego, informacja o wskazanych osobach uprawnionych zostanie wysłana na adres zapisany na rachunku.


Wskazania, odwołania lub zmiany osób uprawnionych, a także zmiany lub uzupełnienia danych osób które zostały już wskazane 
można dokonać wypełniając formularz AL02, określając typ dyspozycji. 

Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

Formularz można uzyskać:

Uwaga! Zamawiając formularze prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Ewentualnie, powyższych zmian można dokonać także w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • Twój numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

Jak wskazać więcej niż dwie osoby uprawnione zawierając umowę o członkostwo?

W przypadku zawierania umowy o członkostwo z wykorzystaniem formularza do ręcznego wypełniania, w celu wskazania więcej niż dwóch osób uprawnionych należy dodatkowo wypełnić formularz AL11.

W obu egzemplarzach formularza AL11 należy wypełnić jednobrzmiąco, drukowanymi literami, używając długopisu o ciemnym kolorze tuszu (granatowy, czarny) pola z zakresu od 1 do 17 (ewentualnie także od 18 do 29) i pole 31.

Pola przeznaczone na dane osoby przystępującej do Funduszu (pola od 1 do 5) należy wypełnić kompletnie i identycznie jak odpowiednie pola w formularzu umowy AL01/AL03 - dzięki temu nie będzie wątpliwości, że umowa i formularz AL11 stanowią całość.

Dane osoby uprawnionej (pola od 6 do 17 i od 18 do 29) należy wpisać podając jej imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania. Wypełniając pola przeznaczone na ades należy podać ulicę (jeśli jest), numer domu, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy i miejscowość. Jeśli miejscowość jest wsią, dodatkowo należy podać także gminę i pocztę. W przypadku adresu zagraniczego prosimy uwzględnić także kraj.

W przypadku określenia dla każdej z osób uprawnionych, wskazanych w formularzu umowy i załączniku AL11, udziału procentowego w środkach należy pamiętać, aby udziały wszystkich osób sumowały się do 100%.

W polu 30 należy wpisać datę złożenia deklaracji, identyczną jak w polu 62 formularza umowy.

Prosimy nie wypełniać pól od 32 do 34 - są one przeznaczone na dane i podpis Reprezentanta Fnduszu.

Uwaga! Oba egzemplarze powinny zostać obowiązkowo podpisane w polu 30. Podpis musi być złożony własnoręcznie, oddzielnie na każdym egzemplarzu formularza.

Wypełniony formularz AL11 należy przesłać wraz z formularzem umowy na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

Jak uzyskać informację o stanie rachunku w Funduszu?

Jak często Członek Allianz Polska OFE otrzymuje informację o stanie rachunku?

Allianz Polska OFE wysyła do wszystkich Członków Funduszu informację o stanie rachunku raz w roku, a także na każde życzenie Członka Funduszu.

Korespondencja jest przesyłana:

 • w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ofe-serwisie lub
 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatnio podany przez Członka Funduszu adres przeznaczony do korespondencji (adres korespondencyjny, a w przypadku jego braku adres miejsca zamieszkania), o ile Członek Funduszu złoży taki wniosek.

Sprawdź jak złożyć wniosek o wysyłkę papierową

Statut Allianz Polska OFE

Wzór dyspozycji przesyłania informacji w formie papierowej

Jak zamówić informację o stanie rachunku?

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4 
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku w Funduszu lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak samodzielnie sprawdzić stan rachunku? 

Chcąc sprawdzić aktualny stan swojego rachunku można:

 • sprawdzić stan rachunku za pośrednictwem ofe-serwisu.

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w OFE w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania, umownego wyłączenia albo ograniczenia ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami?

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu emerytalnego uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.
Wypłata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym każdego lutego, maja, sierpnia i listopada po przedstawieniu funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi.

Jeżeli uprawniony były małżonek zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, i w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu małżonkowi, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. W ten sposób z chwilą otwarcia rachunku były uprawniony współmałżonek uzyskuje członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka.

Osoby, którym w powyższym trybie otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: 

 1. złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;
 2. nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukończył 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
 3. złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 roku, jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej: 
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku  nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
 • 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a którym otwarty fyndusz emerytalny otworzył rachunek w powyższym trybie, nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury.

Jakie są zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku?

W zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych istnieje możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków.
Dziedziczeniu podlegają środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz na subkoncie w ZUS.
Natomiast składki (uprawnienia) zebrane w ZUS w ramach I filaru nie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego zgromadzone środki zostaną bezpowrotnie utracone.

Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim i środki znajdujące się na jego rachunku stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, połowa tych środków (objętych wspólnością), w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, jest przekazywana, w formie wypłaty transferowej, na rachunek w otwartym funduszu małżonka zmarłego członka. Jeżeli małżonek nie posiada rachunku w otwartym funduszu i w ciągu 2 miesięcy nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, którego członkiem był zmarły otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego członka i przekaże na ten rachunek w ramach wypłaty transferowej przypadające mu środki. Z chwilą otwarcia małżonek zmarłego członka uzyskuje członkostwo w funduszu. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

Zawierając umowę z funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków.

W praktyce zdarza się, że niektóre osoby mogą życzyć sobie przekazania środków zgromadzonych w funduszu na rzecz kilku uprawnionych, dlatego też można określić w sposób procentowy udział wskazanych imiennie osób uprawnionych w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

Jeżeli osoba przystępująca do funduszu wskazała kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jej śmierci, a nie określiła ich udziału w środkach przyjmuje się, że udział wszystkich osób uprawnionych jest równy.

Członek otwartego funduszu emerytalnego może w każdej chwili i czasie zmienić poprzednie dyspozycje dotyczące osób uprawnionych i może:

 • wskazać inne osoby uprawnione zamiast poprzednich osób,
 • wskazać dodatkowe osoby uprawnione oprócz osób wskazanych poprzednio,
 • zmienić udział w środkach przypadający po jego śmierci dla poszczególnych osób uprawnionych,
 • odwołać poprzednią dyspozycję nie wskazując żadnych innych osób.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że śmierć osoby uprawnionej nastąpi przed śmiercią członka funduszu, wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Członka staje się bezskuteczne. W takiej sytuacji jeżeli Członek nie zadysponuje udziałem osoby zmarłej w inny sposób, udział przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym.

W przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, fundusz dokonuje wypłaty środków osobie (osobom) uprawnionej lub spadkobiercom w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Dodatkowo spadkobiercy obowiązani są przedłożyć prawomocne stwierdzenie nabycia spadku oraz dokument potwierdzający dokonanie działu spadku. Wypłata ta jest dokonywana w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej lub spadkobiercy. Szczegółowe zasady wypłat w ratach określa statut otwartego funduszu emerytalnego. Wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu.

Gdzie i jak zgłosić zgon Członka Funduszu?

W przypadku zgonu Członka Funduszu, aby rozpocząć procedurę wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku, należy przekazać do Funduszu:

 • akt zgonu (do zgłoszenia sprawy wystarczająca będzie jego kserokopia),
 • dane osoby zmarłej (imię, nazwisko oraz numer rachunku w Funduszu lub numer PESEL),
 • dane osoby kontaktującej się (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ewentualnie numer telefonu).

Jeżeli przed zgonem Członka Funduszu nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych małżeńskich, a Fundusz nie został o tym poinformowany, należy dołączyć do przesyłanych dokumentów dowód takiej zmiany.

Zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszenia zgonu Członka Allianz Polska OFE

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą do naszego Funduszu na adres Funduszu (Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113).

W jaki sposób mogę złożyć skargę i kiedy zostanie ona rozpatrzona?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „Skargą”). Złożenie Skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

 • W jaki sposób można złożyć Skargę

Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

 • Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia Skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu Skargi. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

 • Sposób potwierdzenia wpływu Skargi

O otrzymaniu Skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona Skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania Skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

 • Termin udzielenia odpowiedzi na Skargę

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do Klienta
z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

 • Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu Skargi

Odpowiedź na Skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie
w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej Skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w Skardze.

 • Rozpatrzenie Skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli Skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

Przydatne linki

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.zus.pl
Serwis informacyjny ZUS

www.rf.gov.pl
Rzecznik Finansowy

www.igte.com.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Częste pytania o okno transferowe

Kiedy mogę złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE?

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. nie złożył w ZUS oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE (część składki emerytalnej wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto), miał taką możliwość w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.

Oświadczenie złożone w powyższym okresie jest skuteczne od składki opłaconej za lipiec 2016 r. Wcześniejsze składki, które nie zostały przekazane do OFE wskutek niezłożenia w ZUS oświadczenia w 2014 roku, pozostaną na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w powyższym okresie kolejne składki nadal będą ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. Kolejna możliwość złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE będzie w 2020 r. w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca i następnie co cztery lata, również w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożył w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE  i nie chce zmienić swojej decyzji, nie musi ponownie składać oświadczenia.

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

Wypełnione oświadczenie (część I, II i III) należy dostarczyć do ZUS listownie lub osobiście. Oświadczenie można złożyć także:

 • w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego
 • z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z chwilą osiągnięcia przez członka otwartego funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w funduszu, są stopniowo przekazywane do ZUS. W takiej sytuacji, nawet jeśli zostanie złożone w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, ZUS nie będzie przekazywał do funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki będą zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

W 2014 r. złożyłem w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE i nadal podtrzymuję tę decyzję. Czy muszę jeszcze raz składać oświadczenie do ZUS?

Członek Funduszu, który w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożył w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE (część składki emerytalnej wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto), i nie chce zmienić swojej decyzji, nie musi ponownie składać oświadczenia.

Czy mogę zmienić decyzję o tym gdzie trafiają moje składki?

Członek OFE lub osoba, której składki są ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, ma możliwość zmiany swojej decyzji w zakresie przekazywania składki (część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto) do OFE lub zewidencjonowania jej na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Zmiana decyzji jest możliwa począwszy od 2016 r., a następnie co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym okresie należy złożyć stosowne oświadczenie w ZUS.

Dodatkowo osoby niebędące członkami OFE, których składki są ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, jeżeli podejmą decyzję o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE powinny, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od złożenia oświadczenia, zawrzeć umowę z wybranym OFE.

Chcę złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, ale jednocześnie chcę zmienić dotychczasowy OFE. Jak to zrobić?

Członek OFE wypełniając oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE powinien wskazać fundusz, do którego ma być odprowadzana składka. Jeśli przy tej okazji członek OFE chce zmienić swój dotychczasowy fundusz, powinien wskazać OFE, do którego chce przystąpić, a następnie zawrzeć z tym funduszem umowę. Jeśli oświadczenie złożone w ZUS będzie skuteczne, a umowa z nowym funduszem nie zostanie zawarta, składki będą przekazywane do dotychczasowego funduszu.

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE

Serwis internetowy Funduszu

Skorzystaj z ofe-serwisu

Za pośrednictwem ofe-serwisu możesz otrzymywać w formie elektronicznej informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu (roczna oraz na żądanie), a także inne ważne informacje przesyłane przez Fundusz. W ofe-serwisie możesz także:

 • sprawdzić stan swojego rachunku w Funduszu,
 • sprawdzić historię wykonanych transakcji (z możliwością ich przeniesienia do pliku PDF),
 • dokonać analizy prawidłowości i kompletności składek przekazanych przez ZUS do Funduszu (z możliwością przeniesienia zestawienia do pliku PDF),
 • sprawdzić posiadane przez Fundusz własne dane oraz dane osób uprawnionych do otrzymania środków w razie śmierci Członka Funduszu,
 • dokonać aktualizacji danych do kontaktu, takich jak adres korespondencyjny, numery telefonów czy adres e-mail,
 • pobrać formularze zmiany danych.

Aktywacji dostępu do ofe-serwisu dokonasz na podstawie instrukcji widocznych na stronach ofe-serwisu.

Jak przystąpić do Allianz Polska OFE

Przystąp do OFE

Wybierz tryb zawarcia umowy

 • zmiana dotychczasowego funduszu
 • pierwsze przystąpienie do OFE
 • Przy wypełnianiu wniosku wybierasz dogodny dla siebie sposób otrzymania formularza umowy:

  • samodzielny wydruk - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas przesyłką pocztową,
  • przesyłka pocztowa - podpisane egzemplarze umowy odsyłasz do nas w otrzymanej kopercie zwrotnej,

  • przesyłka kurierska - podpisane egzemplarze umowy przekazujesz kurierowi.

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie formularzy będziemy mogli zawrzeć umowę i niezwłocznie odeślemy egzemplarz przeznaczony dla Ciebie.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE zawierana jest przez Allianz Polska OFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska OFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o opłaty wynikające z statutu Allianz Polska OFE.

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń 224 224 224

Zadzwoń 224 224 224

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zadzwoń już dziś!

Napisz do nas

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Serwis internetowy

Zaloguj się do ofe-serwisu.