Menu back

Indywidualne Konto Emerytalne - III filar emerytury

Kontakt i obsługa

Skorzystaj z dfe-serwisu

Zaloguj się

Sprawdź wartość jednostek rozrachunkowych DFE

Sprawdź
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń 224 224 224

Napisz do nas • Serwis
 • Notowania
 • Kontakt

Dlaczego warto otworzyć IKE w Allianz Polska DFE

www.allianz.pl - IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to wygodny sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę:

 • Bez 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej
 • Bez opłaty za otwarcie konta i z niską opłatą za zarządzanie
 • Z możliwością elastycznego dokonywania wpłat w ramach ustawowego limitu

 

Dowiedz się więcej i otwórz IKE:

 • Wypełnij wniosek online
 • Spotkaj się z agentem

Dowiedz się więcej o IKE w Allianz Polska DFE

 • Dlaczego warto oszczędzać

 • Elastyczność dokonywania wpłat

 • Niskie koszty prowadzenia konta

 • Bezpieczeństwo i rentowność lokat

Dlaczego warto oszczędzać

I i II filar emerytury to za mało

Szacuje się, że emerytura z I i II filaru, której wysokość jest uzależniona od sumy składek emerytalnych wpłaconych do ZUS w okresie aktywności zawodowej wyniesie jedynie 40-60% wcześniejszych dochodów.

Powstałą różnicę można zmniejszyć oszczędzając dodatkowo w ramach dobrowolnego III filaru emerytury na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego w Allianz Polska DFE. Posiadając IKE możesz oszczędzać dodatkowo na emeryturę bez 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej. Posiadając IKZE możesz zwiększyć swój kapitał emerytalny jednocześnie uzyskując ulgę podatkową w rozliczeniu PIT. Możesz połączyć te korzyści i otworzyć oba konta w Allianz Polska DFE. Posiadając oba konta w naszym Funduszu możesz szybciej obniżyć opłatę za zarządzanie.

Elastyczność dokonywania wpłat

Tylko od Ciebie zależy jakie kwoty, w jakim terminie i w jakim okresie chcesz oszczędzać na IKE. Musisz jedynie pamiętać, że:

 • minimalna wpłata wynosi 50 zł,
 • konto powinno zostać zasilone łączna kwotą 200 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKE,
 • do chwili zasilenia IKE kwotą 20 000 zł, w każdych kolejnych 12 miesiącach od zawarcia umowy konto powinno zostać zasilone kwotą 600 zł,
 • suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat. W 2019 r. limit ten wynosi 14 295 zł.

Niskie koszty prowadzenia konta

 • Opłata od składki wynosi 1,5%.
 • Opłata za zarządzanie pobierana z aktywów Allianz Polska DFE w skali roku wynosi:

 • 2,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest niższa niż 20 000 zł
 • 1,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 20 000 zł, ale jednocześnie jest niższa niż 50 000 zł
 • 1,0% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 000 zł.

Do sumy wpłat zaliczają się zarówno wpłaty bezpośrednie, jak również kapitał przeniesiony z innego IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową (w przypadku transferu środków).
Jeśli posiadasz tylko IKE, a chcesz szybciej obniżyć swoją opłatę za zarządzanie, otwórz także IKZE w Allianz Polska DFE.

Więcej o IKZE

Bezpieczeństwo i rentowność lokat

Celem inwestycyjnym Allianz Polska DFE jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie, osiągany poprzez wzrost wartości lokat w dozwolone przepisami klasy aktywów.

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Allianz Polska DFE znajduje się w Prospekcie informacyjnym Allianz Polska DFE.

Prospekt Informacyjny Allianz Polska DFE

 Sprawdź notowania DFE (IKE/IKZE)

Dokumenty dotyczące IKE i DFE

Dokumenty do obsługi IKE

Częste pytania o IKE

Kto może przystąpić do Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego?

Oszczędzającym w DFE w ramach IKE lub IKZE może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.

Jaka jest wysokość opłat pobieranych przez Allianz Polska DFE?

Opłata od wpłacanych środków - 1,5%.

Opłata za zarządzanie (w skali roku) jest obniżana wraz z wysokością wpłaconego kapitału:

 • 2,5%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest niższa niż 20.000 zł
 • 1,5%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest równa lub większa niż 20.000 zł i mniejsza niż 50.000 zł
 • 1,0%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest równa lub większa niż 50.000 zł

Do sumy wpłat zaliczają się zarówno wpłaty bezpośrednie na IKE i IKZE w Allianz Polska DFE, jak również kapitał przeniesiony z IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową (w przypadku transferu środków).

Dlaczego warto posiadać obydwa produkty Allianz Polska DFE?

Podstawowym celem oszczędzania zarówno na IKE jak i na IKZE jest maksymalizacja oszczędności emerytalnych zarówno w średnim jak i długim horyzoncie inwestycyjnym. To doskonałe uzupełnienie tzw. luki kapitałowej, powstającej w wyniku różnicy między obecnie osiąganym wynagrodzeniem, a otrzymanym w przyszłości świadczeniem emerytalnym z I i II filaru.

Z tytułu posiadania IKE i IKZE mogą przysługiwać Państwu również korzyści podatkowe.
Dodatkowo posiadanie obu kont w Funduszu daje możliwość szybszego obniżenia opłaty za zarządzanie, której wielkość wyrażona w procentach jest tym niższa im wyższa jest suma oszczędności odłożonych na obu kontach (prawo do niższej opłaty uzyskane dla jednego konta w Allianz Polska DFE przenosi się automatycznie na drugie konto w momencie jego otwarcia).

Ile wynosi limit wpłat na IKE?

Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo limit ten w kolejnym roku nie może być niższy niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

W 2019 r. limit wpłat na IKE został określony na poziomie 14 295 zł.

W przypadku osób małoletnich wysokość wpłat ograniczona jest ponadto wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy. Wpłata na IKE dokonywana przez te osoby nie może przekroczyć limitu wpłat na IKE, jak również wysokości dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu umowy o pracę.

Na jaki rachunek bankowy dokonywać wpłat na IKE?

Wpłaty na IKE należy dokonywać na rachunek bankowy:
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny
PL 03 1880 0009 0000 0013 0080 1000.

Tytuł wpłaty na IKE powinien zostać oznaczony jako "IKE / numer IKE (w przypadku jego otrzymania) / PESEL lub data urodzenia Oszczędzającego / imię i nazwisko Oszczędzającego" – przykładowo „IKE / 5100000000 / 77122400000 / ANNA KOWALSKA”.

Minimalna wysokość każdej wpłaty na IKE wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych. W przypadku dokonania wypłaty transferowej na IKE w Funduszu z indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego dla Oszczędzającego w innej instytucji finansowej, Oszczędzający może dokonywać wpłat na IKE dopiero po wpływie środków, będących przedmiotem wypłaty transferowej na IKE, chyba że Ustawa o IKE i IKZE stanowi inaczej.

Co oferuje dfe-serwis? Jak uzyskać Hasło jednorazowe?

Dfe-serwis

Dfe-serwis jest przeznaczony do odbierania ważnych informacji przesyłanych przez Fundusz w związku z realizacją obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach prawa o dobrowolnych funduszach emerytalnych oraz Statucie Funduszu, takich jak informacja o stanie konta (roczna i na żądanie), informacja o zmianie regulaminu prowadzenia konta, czy informacja o akcjach promocyjnych. Korzyści z jego aktywowania jest jednak znacznie więcej. W dfe-serwisie możesz także:

 • sprawdzić wysokość swoich oszczędności,
 • zweryfikować dokonane wpłaty i sprawdzić ile można dopłacić do limitu rocznego,
 • sprawdzić posiadane przez Fundusz własne dane oraz dane osób wskazanych do otrzymania środków w razie śmierci Oszczędzającego,
 • dokonać aktualizacji danych do kontaktu takich jak: adres korespondencyjny, numery telefonów czy adres e-mail,
 • pobrać formularze zmiany danych.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania dfe-serwisu reguluje Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Logowanie do dfe-serwisu i uzyskanie Hasła jednorazowego

Jeżeli nie korzystałeś dotychczas z dfe-serwisu, otrzymane hasło jednorazowe straciło ważność lub nie pamiętasz swojego hasła, skorzystaj z opcji odzyskania hasła:

lub skontaktuj się z nami:

 • za pośrednictwem Infolinii 224 224 224,
 • pisemnie pod adresem Allianz Polska DFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

W przypadku wyboru opcji ze stroną internetową, nastąpi przekierowanie na ekran odzyskiwania hasła, gdzie należy podać odpowiednie dane. Podane dane będą weryfikowane z danymi zarejestrowanymi w Funduszu. Po poprawnej weryfikacji hasło jednorazowe zostanie przesłane SMS-em na wskazany numer telefonu komórkowego (operatorzy krajowi).

W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego lub pisemnego hasło jednorazowe zostanie przesłane do Ciebie listownie, na adres widniejący w Rejestrze Funduszu jako adres do korespondencji.

Podczas pierwszego logowania, przy użyciu numeru rachunku i Hasła jednorazowego, zostaniesz poproszony o ustanowienie i wprowadzenie swojego hasła dostępu.

Prosimy pamiętać, że hasło jednorazowe należy użyć w terminie wskazanym w korespondencji lub wiadomości SMS. Po upływie tego terminu hasło jednorazowe stanie się nieaktywne i nie będzie można za jego pomocą aktywować dostępu do dfe-serwisu.

Jak uzyskać informację o stanie konta w Funduszu?

Allianz Polska DFE wysyła do wszystkich Oszczędzających informację o stanie konta raz w roku, a także na każde życzenie Oszczędzającego.

Korespondencja jest przesyłana:

 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez Oszczędzającego adres przeznaczony do korespondencji (adres korespondencyjny, a w razie jego braku adres zamieszkania) lub
 • po uprzednim uzgodnieniu z Oszczędzającym - w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla Oszczędzającego indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach dfe-serwisu.

Jak zamówić informację o stanie konta?

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer konta w Funduszu lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Oszczędzającego (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak samodzielnie sprawdzić stan konta?

Chcąc sprawdzić aktualny stan swojego konta w Funduszu można:

 • sprawdzić stan rachunku za pośrednictwem dfe-serwisu.

Dfe-serwis jest dostępny dla Oszczędzających, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Fundusz informacji, o których mowa w przepisach prawa o dobrowolnych funduszach emerytalnych oraz Statucie Funduszu, takich jak informacja o stanie konta (roczna i na żądanie), informacja o zmianie regulaminu prowadzenia konta, czy informacja o akcjach promocyjnych, w formie elektronicznej. Zasady funkcjonowania dfe-serwisu określa Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Jak zmienić swoje dane zarejestrowane w Funduszu?

Oszczędzający na IKE lub IKZE w Funduszu ma obowiązek powiadomienia Allianz Polska DFE o zmianach danych:

 • osobowych (imiona, nazwisko, numer PESEL - w przypadku obywatelstwa polskiego - lub dokument tożsamości - w przypadku obywatelstwa innego niż polskie),
 • adresowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail).

Dane dotyczące adresu korespondencyjnego, numerów telefonów oraz adresu e-mail można zmienić za pośrednictwem dfe-serwisu, dostępnego pod adresem www.dfeallianz.pl  lub za pośrednictwem Infolinii Funduszu.

Zmiana pozostałych danych na rachunku wymaga formy pisemnej - w tym celu można skorzystać z formularza DFE-ZD.

Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska DFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

Formularz można uzyskać:

Uwaga: Zamawiając druk prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Zmiany danych można dokonać także w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • numer konta w Funduszu (IKE lub IKZE) lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

Czy środki zgromadzone na IKE lub IKZE są dziedziczone?

Oszczędzający ma możliwość w dowolnym momencie trwania umowy wskazać osoby, które w razie jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone na jego IKE lub IKZE. W celu dokonania takiego wskazania należy wypełnić formularz DFE-OW. W przypadku niewskazania takich osób, środki zgromadzone na IKE lub IKZE wchodzą w skład spadku.

W przypadku śmierci oszczędzającego wypłata środków następuje na wniosek osób uprawnionych, tj. osób wskazanych przez oszczędzającego bądź jego spadkobierców. Wypłata może zostać dokonana w formie wypłaty gotówkowej bądź transferu środków na konto IKE lub IKZE osoby uprawnionej, w zależności od rodzaju konta osoby zmarłej.

Wypłaty w formie gotówkowej z IKE oraz transfer środków na IKE lub IKZE nie podlegają opodatkowaniu. Wypłaty w formie gotówkowej z IKZE podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Czy można dokonywać transferu środków zgromadzonych na IKE?

Tak, transfer środków z IKE jest możliwy ale tylko do innego IKE lub do programu emerytalnego. Transfer środków z IKE do IKE lub programu emerytalnego nie podlega opodatkowaniu.

Kiedy można dokonać wypłaty środków z IKE?

Wypłata jest realizowana na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych
i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo 
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1945 r. wypłata następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku osób urodzonych w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. wypłata następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Wypłata z IKE nie podlega opodatkowaniu. Po dokonaniu wypłaty oszczędzający nie może założyć ponownie IKE.

Czy można dokonać zwrotu środków z IKE?

Tak, oszczędzający może dokonać zwrotu środków zgromadzonych na IKE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych.
Oszczędzający może dokonać zwrotu części lub całości środków, z zastrzeżeniem, że zwrot częściowy środków z IKE może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE (nie można dokonać częściowego zwrotu ze środków przeniesionych na IKE z programu emerytalnego).

Zwrot częściowy lub całkowity środków z IKE wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od zysków kapitałowych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

W przypadku zwrotu całkowitego, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa prowadząca IKE przed dokonaniem zwrotu zobowiązana jest do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego po dniu 31 maja 2004 r. Środki przekazane do ZUS-u będą zewidencjonowane na koncie oszczędzającego w ZUS-ie, albo w przypadku świadczenia przyznawanego oszczędzającemu na starych zasadach, ta kwota będzie uwzględniona w podstawie wymiaru emerytury.

Czy można przenieść środki z IKE na IKZE?

Oszczędzający miał taką możliwość do końca 2012 r. Przeniesione środki traktuje się jak wpłatę na IKZE. W danym roku można odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę zgodną z dopuszczalnym rocznym limitem wpłat. Nadwyżkę ponad ten limit odlicza się w latach następnych. W okresie dokonywania odliczeń oszczędzający nie może jednak dokonywać wpłat na IKZE.

W jaki sposób mogę złożyć skargę i kiedy zostanie ona rozpatrzona?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „Skargą”). Złożenie Skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

 • W jaki sposób można złożyć Skargę

Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

 • Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia Skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu Skargi. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

 • Sposób potwierdzenia wpływu Skargi

O otrzymaniu Skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona Skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania Skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

 • Termin udzielenia odpowiedzi na Skargę

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do Klienta
z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

 • Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu Skargi

Odpowiedź na Skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie
w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej Skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w Skardze.

 • Rozpatrzenie Skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli Skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

Przydatne linki

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.rf.gov.pl
Rzecznik Finansowy

www.igte.com.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKE.

Jak otworzyć IKE

Otwórz IKE

Oszczędzaj dodatkowo na emeryturę

Umów spotkanie z agentem

Notowania DFE (IKE/IKZE)

Wartość jednostek rozrachunkowych

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń 224 224 224

Zadzwoń 224 224 224

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Napisz do nas

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Serwis internetowy

Zaloguj się do dfe-serwisu.