Menu back

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - III filar emerytury

Kontakt i obsługa

Skorzystaj z dfe-serwisu

Zaloguj się

Sprawdź wartość jednostek rozrachunkowych DFE

Sprawdź
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń 224 224 224

Napisz do nas • Serwis
 • Notowania
 • Kontakt

Dlaczego warto otworzyć IKZE w Allianz Polska DFE

www.allianz.pl - IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wygodny sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę:

 • Z ulgą podatkową w rozliczeniu PIT - dokonując wpłat w 2019 roku można odzyskać nawet 1 829,76 zł w rozliczeniu podatkowym PIT za rok 2019
 • Bez opłaty za otwarcie konta i z niską opłatą za zarządzanie
 • Z możliwością elastycznego dokonywania wpłat w ramach ustawowego limitu

 

Dowiedz się więcej i otwórz IKZE

 • Wypełnij wniosek online
 • Spotkaj się z agentem

Dowiedz się więcej o IKZE w Allianz Polska DFE

 • Dlaczego warto oszczędzać

 • Elastyczność dokonywania wpłat

 • Niskie koszty prowadzenia konta

 • Bezpieczeństwo i rentowność lokat

Dlaczego warto oszczędzać

I i II filar emerytury to za mało

Szacuje się, że emerytura z I i II filaru, której wysokość jest uzależniona od sumy składek emerytalnych wpłaconych do ZUS w okresie aktywności zawodowej wyniesie jedynie 40-60% wcześniejszych dochodów.

Powstałą różnicę można zmniejszyć oszczędzając dodatkowo w ramach dobrowolnego III filaru emerytury na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego w Allianz Polska DFE. Posiadając IKE możesz oszczędzać dodatkowo na emeryturę bez 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej. Posiadając IKZE możesz zwiększyć swój kapitał emerytalny jednocześnie uzyskując ulgę podatkową w rozliczeniu PIT. Możesz połączyć te korzyści i otworzyć oba konta w Allianz Polska DFE. Posiadając oba konta w naszym Funduszu możesz szybciej obniżyć opłatę za zarządzanie.

Elastyczność dokonywania wpłat

Tylko od Ciebie zależy jakie kwoty, w jakim terminie i w jakim okresie chcesz oszczędzać na IKZE. Musisz jedynie pamiętać, że:

 • minimalna wpłata wynosi 50 zł,
 • konto powinno zostać zasilone łączna kwotą 200 zł w terminie 30 dni od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE,
 • do chwili zasilenia IKZE kwotą 20 000 zł, w każdych kolejnych 12 miesiącach od zawarcia umowy konto powinno zostać zasilone kwotą 600 zł,
 • suma wpłat w danym roku nie może przekraczać ustawowego limitu wpłat. W 2019 r. limit ten wynosi 5 718 zł.

Niskie koszty prowadzenia konta

 • Opłata od składki wynosi 1,5%.
 • Opłata za zarządzanie pobierana z aktywów Allianz Polska DFE w skali roku wynosi:

 • 2,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest niższa niż 20 000 zł
 • 1,5% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 20 000 zł, ale jednocześnie jest niższa niż 50 000 zł
 • 1,0% gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50 000 zł.

Do sumy wpłat zaliczają się zarówno wpłaty bezpośrednie, jak również kapitał przeniesiony z innego IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową (w przypadku transferu środków).
Jeśli posiadasz tylko IKZE, a chcesz szybciej obniżyć swoją opłatę za zarządzanie, otwórz także IKE w Allianz Polska DFE.

Więcej o IKE

Bezpieczeństwo i rentowność lokat

Celem inwestycyjnym Allianz Polska DFE jest stabilny wzrost wartości aktywów netto w długim okresie, osiągany poprzez wzrost wartości lokat w dozwolone przepisami klasy aktywów.

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Allianz Polska DFE znajduje się w Prospekcie informacyjnym Allianz Polska DFE.

Prospekt Informacyjny Allianz Polska DFE

 Sprawdź notowania DFE (IKE/IKZE)Dokumenty dotyczące IKZE i DFE

Dokumenty do obsługi IKZE

Częste pytania o IKZE 

Kto może przystąpić do Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego?

Oszczędzającym w DFE w ramach IKE lub IKZE może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.

Jaka jest wysokość opłat pobieranych przez Allianz Polska DFE?

Opłata od wpłacanych środków - 1,5%.

Opłata za zarządzanie (w skali roku) jest obniżana wraz z wysokością wpłaconego kapitału:

 • 2,5%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest niższa niż 20.000 zł
 • 1,5%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest równa lub większa niż 20.000 zł i mniejsza niż 50.000 zł
 • 1,0%, gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE w Funduszu jest równa lub większa niż 50.000 zł

Do sumy wpłat zaliczają się zarówno wpłaty bezpośrednie na IKE i IKZE w Allianz Polska DFE, jak również kapitał przeniesiony z IKE, IKZE lub PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową (w przypadku transferu środków).

Dlaczego warto posiadać obydwa produkty Allianz Polska DFE?

Podstawowym celem oszczędzania zarówno na IKE jak i na IKZE jest maksymalizacja oszczędności emerytalnych zarówno w średnim jak i długim horyzoncie inwestycyjnym. To doskonałe uzupełnienie tzw. luki kapitałowej, powstającej w wyniku różnicy między obecnie osiąganym wynagrodzeniem, a otrzymanym w przyszłości świadczeniem emerytalnym z I i II filaru.

Z tytułu posiadania IKE i IKZE mogą przysługiwać Państwu również korzyści podatkowe.
Dodatkowo posiadanie obu kont w Funduszu daje możliwość szybszego obniżenia opłaty za zarządzanie, której wielkość wyrażona w procentach jest tym niższa im wyższa jest suma oszczędności odłożonych na obu kontach (prawo do niższej opłaty uzyskane dla jednego konta w Allianz Polska DFE przenosi się automatycznie na drugie konto w momencie jego otwarcia).

Ile wynosi limit wpłat na IKZE?

Od 15 stycznia 2014 roku wysokość limitu wpłat na IKZE nie jest już uzależniona od wysokości ubiegłorocznego dochodu Oszczędzającego. Obecnie limit wpłat dla wszystkich Oszczędzających nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2019 r. limit wpłat na IKZE został określony na poziomie 5 718 zł.

Należy jednak pamiętać, że wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty ww. limitu ustawowego.

Na jaki rachunek bankowy dokonywać wpłat do IKZE?

Wpłaty na IKZE należy dokonywać na rachunek bankowy:
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny
PL 66 1880 0009 0000 0013 0080 2000.

Tytuł wpłaty na IKZE powinien zostać oznaczony jako "IKZE / numer IKZE (w przypadku jego otrzymania) / PESEL lub data urodzenia Oszczędzającego / imię i nazwisko Oszczędzającego" – przykładowo „IKZE / 5200000000 / 77122400000 / ANNA KOWALSKA”.

Minimalna wysokość każdej wpłaty na IKZE wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych. W przypadku dokonania wypłaty transferowej na IKZE w Funduszu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego prowadzonego dla Oszczędzającego w innej instytucji finansowej, Oszczędzający może dokonywać wpłat na IKZE dopiero po wpływie środków, będących przedmiotem wypłaty transferowej na IKZE, chyba że Ustawa o IKE i IKZE stanowi inaczej.

Co oferuje dfe-serwis? Jak uzyskać Hasło jednorazowe?

Dfe-serwis

Dfe-serwis jest przeznaczony do odbierania ważnych informacji przesyłanych przez Fundusz w związku z realizacją obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach prawa o dobrowolnych funduszach emerytalnych oraz Statucie Funduszu, takich jak informacja o stanie konta (roczna i na żądanie), informacja o zmianie regulaminu prowadzenia konta, czy informacja o akcjach promocyjnych. Korzyści z jego aktywowania jest jednak znacznie więcej. W dfe-serwisie możesz także:

 • sprawdzić wysokość swoich oszczędności,
 • zweryfikować dokonane wpłaty i sprawdzić ile można dopłacić do limitu rocznego,
 • sprawdzić posiadane przez Fundusz własne dane oraz dane osób wskazanych do otrzymania środków w razie śmierci Oszczędzającego,
 • dokonać aktualizacji danych do kontaktu takich jak: adres korespondencyjny, numery telefonów czy adres e-mail,
 • pobrać formularze zmiany danych.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania dfe-serwisu reguluje Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Logowanie do dfe-serwisu i uzyskanie Hasła jednorazowego

Jeżeli nie korzystałeś dotychczas z dfe-serwisu, otrzymane hasło jednorazowe straciło ważność lub nie pamiętasz swojego hasła, skorzystaj z opcji odzyskania hasła:

lub skontaktuj się z nami:

 • za pośrednictwem Infolinii 224 224 224,
 • pisemnie pod adresem Allianz Polska DFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

W przypadku wyboru opcji ze stroną internetową, nastąpi przekierowanie na ekran odzyskiwania hasła, gdzie należy podać odpowiednie dane. Podane dane będą weryfikowane z danymi zarejestrowanymi w Funduszu. Po poprawnej weryfikacji hasło jednorazowe zostanie przesłane SMS-em na wskazany numer telefonu komórkowego (operatorzy krajowi).

W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego lub pisemnego hasło jednorazowe zostanie przesłane do Ciebie listownie, na adres widniejący w Rejestrze Funduszu jako adres do korespondencji.

Podczas pierwszego logowania, przy użyciu numeru rachunku i Hasła jednorazowego, zostaniesz poproszony o ustanowienie i wprowadzenie swojego hasła dostępu.

Prosimy pamiętać, że hasło jednorazowe należy użyć w terminie wskazanym w korespondencji lub wiadomości SMS. Po upływie tego terminu hasło jednorazowe stanie się nieaktywne i nie będzie można za jego pomocą aktywować dostępu do dfe-serwisu.

Jak uzyskać informację o stanie konta w Funduszu?

Allianz Polska DFE wysyła do wszystkich Oszczędzających informację o stanie konta raz w roku, a także na każde życzenie Oszczędzającego.

Korespondencja jest przesyłana:

 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez Oszczędzającego adres przeznaczony do korespondencji (adres korespondencyjny, a w razie jego braku adres zamieszkania) lub
 • po uprzednim uzgodnieniu z Oszczędzającym - w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla Oszczędzającego indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach dfe-serwisu.

Jak zamówić informację o stanie konta?

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer konta w Funduszu lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Oszczędzającego (imię, nazwisko, numer PESEL).

Jak samodzielnie sprawdzić stan konta?

Chcąc sprawdzić aktualny stan swojego konta w Funduszu można:

 • sprawdzić stan rachunku za pośrednictwem dfe-serwisu.

Dfe-serwis jest dostępny dla Oszczędzających, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Fundusz informacji, o których mowa w przepisach prawa o dobrowolnych funduszach emerytalnych oraz Statucie Funduszu, takich jak informacja o stanie konta (roczna i na żądanie), informacja o zmianie regulaminu prowadzenia konta, czy informacja o akcjach promocyjnych, w formie elektronicznej. Zasady funkcjonowania dfe-serwisu określa Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Jak zmienić swoje dane zarejestrowane w Funduszu?

Oszczędzający na IKE lub IKZE w Funduszu ma obowiązek powiadomienia Allianz Polska DFE o zmianach danych:

 • osobowych (imiona, nazwisko, numer PESEL - w przypadku obywatelstwa polskiego - lub dokument tożsamości - w przypadku obywatelstwa innego niż polskie),
 • adresowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail).

Dane dotyczące adresu korespondencyjnego, numerów telefonów oraz adresu e-mail można zmienić za pośrednictwem dfe-serwisu, dostępnego pod adresem lub za pośrednictwem Infolinii Funduszu.

Zmiana pozostałych danych na rachunku wymaga formy pisemnej – w tym celu można skorzystać z Formularza DFE-ZD.

Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska DFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113

Formularz można uzyskać:

Uwaga: Zamawiając druk prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Zmiany danych można dokonać także w formie indywidualnego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • numer konta w Funduszu (IKE lub IKZE) lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

Czy środki zgromadzone na IKE lub IKZE są dziedziczone?

Oszczędzający ma możliwość w dowolnym momencie trwania umowy wskazać osoby, które w razie jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone na jego IKE lub IKZE. W celu dokonania takiego wskazania należy wypełnić formularz DFE-OW. W przypadku niewskazania takich osób, środki zgromadzone na IKE lub IKZE wchodzą w skład spadku.

W przypadku śmierci oszczędzającego wypłata środków następuje na wniosek osób uprawnionych, tj. osób wskazanych przez oszczędzającego bądź jego spadkobierców. Wypłata może zostać dokonana w formie wypłaty gotówkowej bądź transferu środków
na konto IKE lub IKZE osoby uprawnionej, w zależności od rodzaju konta osoby zmarłej.

Wypłaty w formie gotówkowej z IKE oraz transfer środków na IKE lub IKZE nie podlegają opodatkowaniu. Wypłaty w formie gotówkowej z IKZE podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Czy można dokonywać transferu środków zgromadzonych na IKZE?

Tak, transfer środków z IKZE jest możliwy, ale tylko na inne IKZE. Transfer środków pomiędzy IKZE nie podlega opodatkowaniu.

Czy można dokonać zwrotu środków z IKZE?

Tak, zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić w każdym czasie, nie można natomiast dokonać zwrotu częściowego. Zwrot środków z IKZE podlega opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.

Kiedy można dokonać wypłaty środków z IKZE?

Wypłata jest realizowana na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata może być dokonana jednorazowo lub w ratach i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Czy można przenieść środki z IKE na IKZE?

Oszczędzający miał taką możliwość do końca 2012 r. Przeniesione środki traktuje się jak wpłatę na IKZE. W danym roku można odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę zgodną z dopuszczalnym rocznym limitem wpłat. Nadwyżkę ponad ten limit odlicza się w latach następnych. W okresie dokonywania odliczeń oszczędzający nie może jednak dokonywać wpłat na IKZE.

W jaki sposób mogę złożyć skargę i kiedy zostanie ona rozpatrzona?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Otwarty Fundusz”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej zwane łącznie „Funduszami”) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (dalej zwane łącznie „Allianz”). Siedziba Towarzystwa jest także siedzibą Funduszy.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub właściwym Funduszem, składając skargę lub reklamację (dalej łącznie zwane „Skargą”). Złożenie Skargi niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć jej rzetelne rozpatrzenie.

 • W jaki sposób można złożyć Skargę

Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku klientów Otwartego Funduszu są to wyłącznie Regionalne Centra Dystrybucji Allianz Polska, lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

 • Zakres danych kontaktowych potrzebnych do sprawnego rozpatrzenia Skargi

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi w przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych adresowych klienta, klient powinien podać adres, na który ma zostać wysłane powiadomienie o rozpatrzeniu Skargi. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem)

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Skargi wskazane jest także podanie danych identyfikacyjnych klienta. Osoba, która posiada rachunek w Funduszu powinna podać następujące dane: imię, nazwisko, numer rachunku lub PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości. Natomiast osoba nieposiadająca rachunku w Funduszu powinna podać: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości oraz, o ile wymaga tego charakter sprawy, dane rachunku (posiadacza rachunku), którego dotyczy Skarga.

 • Sposób potwierdzenia wpływu Skargi

O otrzymaniu Skargi złożonej w formie elektronicznej lub ustnej klient zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której została złożona Skarga. Na życzenie klienta potwierdzenie może zostać przekazane także w formie papierowej. Potwierdzenie otrzymania Skargi w formie pisemnej jest przekazywane wyłącznie na życzenie klienta, we wskazanej przez klienta formie (elektronicznej, ustnej lub papierowej).

 • Termin udzielenia odpowiedzi na Skargę

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do Klienta
z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

 • Informacja oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu Skargi

Odpowiedź na Skargę zostanie udzielona w przystępny i zrozumiały sposób i będzie
w szczególności zawierać:

 • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • informację o wyniku rozpatrzenia złożonej Skargi, a w przypadku jej nieuwzględnienia w jakimkolwiek zakresie – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wskazanie osób udzielających odpowiedzi wraz z podaniem ich stanowisk służbowych.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na Skargę ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail (w celu przesłania odpowiedzi w żądanej przez klienta formie) i numeru telefonu (w celu przesłania hasła koniecznego do odczytania odpowiedzi przesłanej e-mailem zabezpieczonym hasłem).

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Funduszu (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w Skardze.

 • Rozpatrzenie Skargi niezgodnie z oczekiwaniami – możliwe działania

Jeśli Skarga zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami klienta, klient ma  możliwość złożenia do Towarzystwa lub Funduszu odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Skargę. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.  Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl). W takiej sytuacji klient ma również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta, a także wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu lub Funduszowi do sądu powszechnego.

Przydatne linki

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.rf.gov.pl
Rzecznik Finansowy

www.igte.com.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Umowa o prowadzenie IKZE zawierana jest przez Allianz Polska DFE, którym zarządza PTE Allianz Polska S.A. Oszczędzanie w ramach IKZE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym. Wartość jednostek IKZE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Członek Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Allianz Polska DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, statutu Allianz Polska DFE, umowy o prowadzenie IKZE.

Jak otworzyć IKZE

Otwórz IKZE

Oszczędzaj dodatkowo na emeryturę

Umów spotkanie z agentem

Notowania DFE (IKE/IKZE)

Wartość jednostek rozrachunkowych

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń 224 224 224

Zadzwoń 224 224 224

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Napisz do nas

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Serwis internetowy

Zaloguj się do dfe-serwisu.