Menu back

Częste pytania o fundusze inwestycyjne

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania o fundusze inwestycyjne, dowiesz się m.in:

 • jak otworzyć rejestr w TFI Allianz
 • ile wynoszą minimalne kwoty wpłat do funduszy
 • na jaki numer rachunku przelać środki na nabycie jednostek 
 • jak będzie wyceniona Twoja transakcja

Częste pytania o fundusze inwestycyjne TFI Allianz

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

 • Możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków - fundusze inwestycyjne należą do jednych z najbardziej zyskownych metod oszczędzania i lokowania pieniędzy, a także dają możliwość uzyskania wyższych zysków, niż na lokatach bankowych. Inwestor podejmując decyzję inwestycyjną powinien brać pod uwagę ryzyko związane z daną formą oszczędzania i indywidualną skłonność do ryzyka.
 • Szeroka i różnorodna oferta - bogata oferta funduszy Allianz skierowana jest zarówno do osób zorientowanych na duży zysk, akceptujących wysoki poziom ryzyka, jak i klientów preferujących bezpieczne inwestycje.
 • Profesjonalne zarządzanie - środki wpłacane do funduszy są zarządzane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiłkują się opiniami oraz analizami zespołu analityków, śledzących na bieżąco sytuację na rynkach finansowych.

Jak mogę złożyć zlecenie?

 • zlecenia możesz składać za pośrednictwem telefonu i serwisu internetowego Allianz Inwestor (jeśli wybrałeś taką usługę),
 • zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy, u którego otwierałeś pierwszy rejestr lub w innym Punkcie Obsługi Funduszy.

Jakich danych będę potrzebował do otwarcia rejestru?

Do otwarcia rejestru wymagane są m.in. następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres stały (zameldowania),
 • Adres korespondencyjny,
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Numer rachunku bankowego,
 • Numer telefonu komórkowego,
 • Adres e-mail.

Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów wybranego subfunduszu.

Szczegółowe informacje o polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz tabele opłat znajdują się w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi.Jak wybrać odpowiedni dla mnie fundusz inwestycyjny?

 • Wybór funduszu inwestycyjnego zależy od dwóch czynników: horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka, który możemy zaakceptować, zgodnie z zasadą: wyższe ryzyko = wyższy potencjał zysków. Im dłuższy horyzont czasowy, tym inwestycja może być agresywniejsza (udział akcji bądź funduszy akcyjnych w naszym portfelu może być większy). Analogicznie - im krótszy inwestycyjny horyzont, tym portfel powinien być skonstruowany bezpieczniej, to znaczy mniej powinno być w nim akcji, a więcej obligacji czy też funduszy obligacyjnych albo pieniężnych.

Jakie są minimalne kwoty pierwszych i kolejnych wpłat na nabycie?

Kwoty minimalnych wpłat do subfunduszy

Allianz FIO

 • pierwsza wpłata nie może być niższa niż 200 zł
 • kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł

Allianz Specjalistyczny FIO

 • pierwsza wpłata nie może być niższa niż 500 zł
 • kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 100 zł

z wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym minimalna pierwsza
wpłata nie może być niższa niż 50 000 zł.

Ile wynosi opłata za nabycie jednostek uczestnictwa na rejestrze otwartym przez internet?

Zgodnie z obowiązującą promocją, nabywanie jednostek uczestnictwa na rejestrze otwartym w serwisie Allianz Inwestor realizowane jest bez opłaty za nabycie. Zamiany jednostek uczestnictwa są również bezpłatne, a ich liczba w ciągu roku nie jest ograniczona.

Jakie informacje otrzymam po zakończeniu rejestracji w serwisie Allianz Inwestor?

Po zakończeniu rejestracji prześlemy:

 • mail potwierdzający zakończenie rejestracji,
 • mail z numerem Uczestnika, który jest jednocześnie Identyfikatorem do logowania w serwisie,
 • kod PIN umożliwiający pierwsze logowanie do platformy transakcyjnej oraz składanie zleceń przez telefon (Infolinia dla Uczestników 224 224 224) - na numer telefonu komórkowego wskazany przy rejestracji.

Ile mam czasu na dokonanie wpłaty?

Od momentu otwarcia pierwszego rejestru masz 90 dni na dokonanie wpłaty – po tym czasie pusty rejestr zamknie się automatycznie.

Jak opisywać wpłaty dokonywane na mój rejestr?

 • Opis wpłaty powinien zawierać: numer Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer PESEL Uczestnika.
 • Dla wpłat na produkty IKE i IKZE należy wpisać nazwę produktu przed numerem Uczestnika,np.: IKE, numer Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika oraz numer PESEL Uczestnika.

W jaki sposób zostanie przesłane potwierdzenie transakcji?

W zależności od Twojego wyboru potwierdzenie zrealizowania transakcji wyślemy:

 • na wskazany przez Ciebie adres e-mail,
 • lub na adres pocztowy, po każdej transakcji.

Na potwierdzeniu znajdziesz informację o liczbie zakupionych jednostek, Dniu Wyceny, pobranych opłatach, o numerze rejestru i Twoim numerze Uczestnika.

Dla wyspecja­lizowanych produktów (np. IKE, IKZE) potwierdzenia wysyłamy rzadziej, zgodnie z regulaminem produktu.

Jakie są zasady wyceny transakcji w funduszach Allianz?

Każda transakcja przeliczana jest z ceną jednostki z konkretnego Dnia Wyceny (tylko dni robocze); podstawą do ustalenia Dnia Wyceny dla Twojej transakcji jest dzień otrzymania zlecenia – jeśli nazwiemy ten dzień dniem „D”, to:

 • dla transakcji nabycia i odkupienia jednostek wykorzystamy cenę jednostki z dnia D+1
 • dla transakcji zamiany i konwersji jednostek wykorzystamy cenę jednostki z dnia D+2

UWAGA: wyjątkiem jest subfundusz Allianz Pieniężny, gdzie dla wyceny transakcji nabycia i odkupienia jednostek wykorzystamy wycenę z dnia D (dla zamiany i konwersji standar­dowo cenę jednostki z dnia D+2). Wypłata środków w tym subfunduszu dokonywana jest już drugiego dnia roboczego (D+2).

Co muszę zrobić, aby zainwestować w inny subfundusz niż ten, którego jednostki posiadam?

Aby inwestować środki w inny subfundusz wystarczy, że dokonasz bezpośredniej wpłaty na jego rachunek, opisując ją w sposób wskazany powyżej.

Pamiętaj, że kwota pierwszej wpłaty dla Allianz FIO nie może być niższa niż 200 zł, a dla Allianz SFIO pierwsza wpłata nie może być niższa niż 500 zł, (z wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50 000 zł).

Jakie zlecenia mogę złożyć przez internet?

Przez internet i telefon możesz złożyć następujące dyspozycje i zlecenia:

 • Zlecenie otwarcia rejestru w produkcie podstawowym oraz IKE i IKZE (tylko internet),
 • Zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa (internet i telefon, nie dotyczy produktów IKE i IKZE),
 • Zlecenie systematycznego umarzania jednostek uczestnictwa (Internet i telefon), tylko w produkcie podstawowym
 • Odwołania systematycznego umarzania jednostek uczestnictwa (internet i telefon), tylko w produkcie podstawowym
 • Zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa (internet i telefon),
 • Odwołanie pełnomocnictwa (internet i telefon),
 • Zlecenie zmiany kodu PIN (internet i telefon),
 • Prośba o informację o stanie rejestru (internet i telefon),
 • Zmiana adresu korespondencyjnego i adresu e-mail (internet i telefon),
 • Zmiana sposobu otrzymywania potwierdzeń (Internet i telefon),
 • Prośba o wysyłkę materiałów informacyjnych (internet i telefon),
 • Zgłoszenie reklamacji (internet i telefon).

Wprowadzam Identyfikator i kod PIN/hasło, jednak nie mogę się zalogować.

W przypadku problemów z logowaniem lub zablokowania dostępu prosimy o kontakt z Infolinią dla Uczestników pod numerem  224 224 224.

Zaginął mój kod PIN/nie pamiętam hasła.

Prośbę o nadanie nowego PINu możesz zgłosić pod numerem Infolinii dla Uczestników 224 224 224. Nowy kod PIN będzie przesłany na numer telefonu przypisany do Twojego Uczestnictwa w serwisie Allianz Inwestor.

Jak zmienić moje dane osobowe?

Zlecenie zmiany danych osobowych powinno być złożone w formie pisemnej w obecności dystrybutora funduszy Allianz.

Jak wycofać środki z funduszu?

 • Wypłatę pieniędzy zgromadzonych w funduszach Allianz możesz zlecić poprzez złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w serwisie Allianz Inwestor, telefonicznie pod numerem 224 224 224 lub za pośrednictwem uprawnionego dystrybutora.
 • Osoby składające zlecenia przez internet i telefon będą identyfikowane wg numeru Uczestnika/Identyfikatora oraz kodu PIN (telefon) lub hasła (internet). Uwaga! Odkupienie jednostek uczestnictwa wiąże się z naliczeniem zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19% od wypracowanego zysku.

Zamknięcie produktów IKE i IKZE oraz zlecenie wypłaty środków z tych produktów może być złożone jedynie u dystrybutora funduszy Allianz.

Kiedy otrzymam środki z odkupienia jednostek uczestnictwa?

W każdej chwili możesz wycofać się z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa.

Zazwyczaj okres, w którym środki pieniężne zostaną przekazane na Twoje konto bankowe, to około 3-5 dni roboczych.

Gdzie znajdę aktualną wycenę funduszy?

 • w internecie na stronie: www.allianz.pl/tfi
 • za pośrednictwem Infolinii Allianz 224 224 224 

W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?

 • Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie powierzonymi pieniędzmi i jest pokrywana bezpośrednio z aktywów funduszu. Opłaty wyrażone są w procentach i są podawane w skali całego roku, a ich limity są określone w Statutach Allianz FIO i Allianz SFIO dostępnych na stronie internetowej 
 • Opłata za zarządzanie jest wliczona w publikowaną codziennie wartość jednostki uczestnictwa, jest zatem dla klienta niewidoczna i nie powoduje dodatkowych potrąceń w momencie nabycia czy odkupienia jednostek. Podawane do publicznej wiadomości stopu zwrotu subfunduszy uwzględniają ww. opłatę.

W jaki sposób mogę złożyć skargę i kiedy zostanie ona rozpatrzona?

Reklamacje i skargi mogą być składane:

 – telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224

– mailowo, na adres: tfi@allianz.pl,

– za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor,

– listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (Moventum Sp. z oo) lub uprawnionego dystrybutora,

– osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie  skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Przydatne linki

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.izfa.pl 
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)

Częste pytania o IKE i IKZE

Jaka jest minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?

Minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE wynosi 300 zł, minimalna kwota kolejnych wpłat to 50 zł. Minimalne wpłaty na IKE w ciągu roku kalendarzowego to 600 zł.

W jakiej wysokości i z jaką częstotliwością powinny być dokonywane wpłaty na IKE?

Częstotliwość wpłat na IKE jest dowolna. Należy jednak pamiętać, że tylko regularne inwestowanie na IKE daje szansę na podniesienie dochodów w wieku emerytalnym. Minimalna wpłata roczna na IKE w oparciu o fundusze inwestycyjne Allianz nie może być niższa niż 600 zł.

Ile wynosi limit wpłat na IKE w 2020 roku?

Kwota limitu wynosi w 2020 roku 15.681 zł.

Jaka jest minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?

Minimalna wpłata na otwarcie rejestru IKE wynosi 300 zł, minimalna kwota kolejnych wpłat to 50 zł. Minimalne wpłaty na IKE w ciągu roku kalendarzowego to 600 zł.

W jakim przypadku środki zgromadzone w PPE mogę przekazać na IKE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?

Środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym mogą być przetransferowane na IKE tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu. 

Jaka jest minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat na IKZE?

Minimalna kwota na otwarcie konta wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.

Ile mogę wpłacić maksymalnie na IKZE w 2020 roku?

Na IKZE możesz wpłacać środki z dowolną częstotliwością, do wysokości limitu wpłat, który w 2020 roku wynosi 6.272,4 zł.

Numery rachunków nabyć 

Opis przelewu

powinien zawierać:

 • imię i nazwisko/nazwę firmy oraz numer rejestru przy kolejnych wpłatach
 • numer PESEL lub REGON
 • a przy wpłatach na IKE/IKZE dodatkowo nazwę produktu

Allianz FIO

nazwa subfunduszu numer rachunku nabyć
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Allianz Selektywny 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
Allianz Surowców i Energii 12 1240 1037 1111 0010 5523 3300
Allianz Akcji Globalnych 58 1240 1037 1111 0010 5523 1696
Allianz Aktywnej Alokacji 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045
Allianz Stabilnego Wzrostu 92 1240 1037 1111 0010 0122 5364
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu  85 1240 1037 1111 0010 6479 5022
Allianz Obligacji Plus 20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
Allianz Obligacji Globalnych 66 1240 1037 1111 0010 5523 2231
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 89 1240 1037 1111 0010 0759 2013
Allianz Konserwatywny                                     40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

Allianz Specjalistyczny FIO

nazwa subfunduszu numer rachunku nabyć
Allianz Akcji Rynków Wschodzących 67 1240 1037 1111 0010 5082 8413
Allianz Małych Spółek Europejskich 50 1240 1037 1111 0010 6623 8042
Allianz Obligacji Zmiennodochodowych 14 1240 1037 1111 0010 6623 9078
Allianz Dynamiczna Multistrategia 12 1240 1037 1111 0010 6624 1345
Allianz Zbalansowana Multistrategia 89 1240 1037 1111 0010 6624 1026
Allianz Defensywna Multistrategia 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768
Allianz Europe Equity Growth Select 33 1240 6292 1111 0010 6823 2390 
Allianz Artificial Intelligence 56 1240 6292 1111 0010 6823 5274 
Allianz Global Metals and Mining 65 1240 6292 1111 0010 6823 3948
Allianz PIMCO Global Bond 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612 
Allianz PIMCO Global High Yield Bond 89 1240 6292 1111 0010 6872 4433
Allianz Trezor 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 43 1240 6292 1111 0010 6872 4097
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 81 1240 6292 1111 0010 6872 3801
Allianz PIMCO Income 31 1240 6292 1111 0010 6872 3537
Allianz India Equity 70 1240 6292 1111 0010 6823 6574
Allianz Structured Return 76 1240 6292 1111 0010 6823 5593
Allianz US Short Duration High Income Bond 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470
Allianz Dochodowy Income and Growth 46 1240 6292 1111 0010 6823 6327

Aby inwestować z TFI Allianz Polska

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.