Menu back

Fundusz miesiąca

Paleta produktów TFI Allianz ze stopami zwrotu  za 12 miesięcy na 30.09.2019

Paleta produktowa

Stopy zwrotu za 12 miesięcy

Fundusze oferowane przez TFI Allianz to:

  • Atrakcyjne stopy zwrotu 
  • Najciekawsze rynki 
  • Współpraca z doświadczonymi światowymi spółkami inwestycyjnymi z Grupy Allianz - Allianz Global Investors i PIMCO

Fundusz z najwyższą stopą zwrotu za wrzesień 2019

Allianz Global Metals and Mining

4,3% - stopa zwrotu za 1M

Jak inwestujemy?

  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek, które zdaniem zarządzającego inwestycjami powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych.
  • Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. 

Menu na IV kwartał 2019

Menu na IV kwartał 2019

Najciekawsze propozycje inwestycyjne na nadchodzące miesiące

  • Ciekawe regiony
  • Atrakcyjne stopy zwrotu
  • Nowoczesne strategie inwestycyjne

Aby inwestować z TFI Allianz Polska

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania funduszy

Dzienne i historyczne wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę organizacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

TFI Allianz Polska S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy/subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego jest oparta na historycznej wycenie funduszu/subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. oraz prospektu informacyjnego w przypadku funduszy otwartych i warunków emisji w przypadku funduszy zamkniętych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (fundusze otwarte) oraz w warunkach emisji i statutach (fundusze zamknięte) dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.