Menu back

Zarządzajacy funduszami TFI

Artur Jusiński

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami Funduszy, Główny Analityk 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Posiada również tytuł Master of Business Administration (MBA) nadany przez University of Illinois/Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994 -1999 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. na stanowiskach Analityka Rynku Akcji oraz Naczelnika Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego. Od listopada 1999 roku do lutego 2006 Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska S.A. Od 2006 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. jako Główny Analityk w Departamencie Zarządzania.

Marek Kuczalski

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst).

W latach 1998 - 1999 pracował w Banku Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie mBank). W latach 1999 - 2000 pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Przymierze S.A. oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pekao/Alliance S.A.

Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.

Adam Łukojć

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi

Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Zarządzanie Finansami).

Od 2012 roku był związany ze Skarbiec TFI, gdzie pełnił rolę Zarządzającego Portfelami, a później Dyrektora Zespołu Produktów Akcyjnych. W latach 2007 - 2011 zajmował stanowisko Zarządzającego portfelami w Credit Suisse Asset Management (Polska), gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami klientów instytucjonalnych. Wcześniej, w latach 2005 - 2006, zatrudniony był w Domu Inwestycyjnym „Nehrebetius” gdzie zajmował stanowisko Doradcy Inwestycyjnego.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma otwarty przewód doktorski.

Grzegorz Prażmo

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami Funduszy, Analityk Akcji

Absolwent London School of Economics, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Finansów. Poprzednio studiował na University of Waterloo (Kanada) gdzie ukończył kierunek Electrical Engineering.

Podczas studiów przeszedł staże w Scotia Capital w dziale Institutional Equity Trading i w CIBC World Markets w Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Od ukończenia studiów związany jest z rynkiem finansowym. W latach 2004-2007 zatrudniony w Scotia Capital jako analityk od Quantitative Equity Research w dziale analiz. Od 2007 do 2009 zatrudniony w J.P. Morgan (Londyn) jako trader w dziale proprietary trading. W latach 2009-2011 pracował w KS Asset Management (Londyn) jako zarządzający funduszem hedgingowym nastawionym na absolutną stopę zwrotu. Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A., obecnie na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Michał Staszak

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (kierunek Ekonometria, specjalizacja Inżynieria Finansowa), uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie obecnie pełni rolę analityka akcji.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.

Kamil Artyszuk

www.allianz.pl - K_Artyszuk

Analityk Zarządzający Funduszem

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 2006 r. W latach 2006-2008 pracował jako ekonomista w firmie zajmującej się zarządzaniem ryzykiem kursowym (ECM S.A.), gdzie współtworzył prognozy makroekonomiczne. W latach 2009-2011 był ekonomistą w Banku BPS S.A., a następnie do 2014 r. analityk obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Fundusze Allianz nie gwarnatują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekty informacyjne funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.