Menu back

Pracownicze Programy Emerytalne

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Czym jest jest PPE?

 • Pracowniczy Program Emerytalny jest formą gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004.

  Intencją ustawodawcy było stworzenie dodatkowego systemu gromadzenia oszczędności dla pracowników z przeznaczeniem na przyszłość. Istotą oszczędzania w ramach III filaru jest uzupełnienie przyszłych wypłat emerytur z ZUS i OFE, które jak wiadomo nie zabezpieczą należycie przyszłości obecnych pracujących.

 • Zachętą do tworzenia PPE jest korzystanie z ulg podatkowych i w ramach składki do ZUS, przez pracodawcę i pracownika oraz elastyczne zasady finansowania.

Pracowniczy Program Emerytalny z funduszami inwestycyjnymi

Zalety PPE z funduszami inwestycyjnymi Allianz:

 • Zalety PPE z funduszami inwestycyjnymi Allianz: 

  • Niskie koszty funkcjonowania Programu oraz szansa na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji
  • Rodzaj inwestycji dostosowany do wieku i indywidualnych preferencji inwestycyjnych uczestnika
  • Możliwość przenoszenia przez uczestnika środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami
  • Uczestnik może w pełni dysponować zgromadzonym kapitałem w momencie osiągnięcia wieku wskazanego w umowie
  • Produkt atrakcyjny podatkowo – wypłata po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie oraz wypłaty na rzecz osób uprawnionych są wolne od podatku
  • Dziedziczenie zgromadzonego kapitału

   

Korzyści dla pracodawcy decydującego się na utworzenie PPE:

 • zwiększenie atrakcyjności systemu wynagrodzeń w oczach pracowników
 • zwiększenie konkurencyjności systemu płac na rynku pracy (utrzymanie obecnych i rekrutacja nowych pracowników).
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS (do 7% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • składka wpłacana do programu przez pracodawcę może być zaliczana w całości w koszty uzyskania przychodu spółki

Masz pytania - skontaktuj się z nami

www.allianz.pl - rafał

Rafał Szwabo - Dyrektor ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
e-mail: rafal.szwabo@allianz.pl 

www.allianz.pl - monika

Monika Mikulska - Manager ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
e-mail: monika.mikulska@allianz.pl 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.