Roszczenia z grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych

Zgłoszenie roszczenia

www.allianz.pl - Roszczenie z grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych

Jak zgłosić roszczenie

 • Online – wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego lub na adres email: roszczenia@allianz.pl
 • Wyślij dokumenty na adres:

            TU Allianz Życie Polska S.A.
            ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
            02-685 Warszawa

 • Złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz 

Informacje o szkodzie lub roszczeniu

Jaki jest status sprawy?

Informację o statusie Twojego zgłoszenia uzyskasz:  

 • online
 • przez telefon

Informacje o statusie swojej sprawy uzyskasz

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia 

Urodzenie się dziecka

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu urodzenia dziecka Ubezpieczonego

W przypadku przysposobienia – prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego orzekające przysposobienie.

Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu urodzenia
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Specjalistyczna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie wady wrodzonej

Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu)
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Leczenie operacyjne

 1. Druk zgłoszenie roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu

Leczenie w zakresie chirurgii jednego dnia

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Skierowanie na zabieg operacyjny
 4. Dokumentacja medyczna z przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
 5. Imienne rachunki/faktury – dowody poniesionych kosztów z zakresu chirurgii jednego dnia

Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjną leczenia szpitalnego
 4. Dokumentacja medyczna wraz z odnotowaną informacją o okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim – w przypadku świadczenia z tytułu rekonwalescencji
 5. Skierowanie na pobyt w sanatorium wydane przez uprawnionego do tego lekarza – w przypadku pobytu w sanatorium
 6. Opis okoliczności wypadku – w przypadku zdarzeń będących następstwem wypadku Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, inne posiadane dokumenty – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo

Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy
 3. Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia tj. pełna historia choroby
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem (w przypadku gdy Ubezpieczony kierował pojazdem)
 6. Dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
 7. Notatka policyjna – w przypadku zawiadomienia policji
 8. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie lub inne posiadane dokumenty dotyczące postępowania będącego jeszcze w toku, które mogą potwierdzić zasadność lub wysokość roszczenia – jeżeli było lub jest prowadzone dochodzenie/śledztwo

Koszty leczenia poniesione na terenie RP w następstwie wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. Dowody poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 6. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 7. Jeśli wypadkowi uległ współmałżonek – odpis aktu małżeństwa
 8. Jeśli wypadkowi uległo dziecko – odpis aktu urodzenia dziecka

Wystąpienie poważnego zachorowania

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 4. Jeśli zachorował małżonek – odpis aktu małżeństwa
 5. Jeśli zachorowało dziecko – odpis aktu urodzenia dziecka

Zgon rodzica, rodzica współmałżonka albo rodzica partnera

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu zgonu rodzica/rodzica współmałżonka Ubezpieczonego
 4. W przypadku zgonu rodzica współmałżonka – odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego

Zgon współmałżonka albo partnera w następstwie choroby lub wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu zgonu współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
 4. Karta statystyczna zgonu lub zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu
 5. W przypadku zgonu współmałżonka – odpis aktu małżeństwa
 6. Jeśli zawiadomiono policję – notatka policyjna

Zgon Ubezpieczonego

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 8. W przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Osierocenie dziecka

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Odpis aktu urodzenia dziecka
 4. Zaświadczenie określające przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie lekarskie)
 5. Dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem Ubezpieczonego
 6. Dokument tożsamości opiekuna prawnego osieroconego dziecka lub – gdy dziecko jest pełnoletnie – dokument tożsamości osieroconego dziecka

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z tytułu stomatologii refundacyjnej

 1. Druk zgłoszenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dowody poniesionych kosztów uwzględniające wykaz i cenę poszczególnych świadczeń stomatologicznych

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

Jak przesłać dokumenty

Zgłoś online roszczenie

Wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów