Menu back

Komunikaty dla Klientów ubezpieczeń z UFK

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Komunikaty dla klientów ubezpieczeń z UFK 

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK w związku z decyzją Prezesa UOKiK nr RKT-10/2015

Komunikat dla osób, które przed dniem 26 stycznia 2016 r. zawarły umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym /przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

w związku z troską o dobro Państwa, jako naszych Klientów i zadowolenie z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, jak również mając nadzieję na długoletnią współpracę, chcielibyśmy poinformować o zmianach w stosunku do obsługiwanych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Allianz jest bowiem firmą, w której Państwo, jako nasi Klienci, jesteście najważniejsi. Naszym głównym celem jest oferowanie produktów spełniających Państwa oczekiwania.

Dlatego też wdrożyliśmy działanie mające na celu poprawę warunków w zakresie rozwiązania/rezygnacji z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, poprzez obniżenie poziomu kosztów pobieranych w związku z rozwiązaniem/rezygnacją z umowy ubezpieczenia do poziomu:
a. dla ubezpieczeń ze składką regularną - obniżenie do poziomu 25% składki pierwszorocznej, w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki, przy czym maksymalny pobierany koszt wykupu polisy dla umów opłacanych składką regularną nie przekroczy 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); b. dla ubezpieczeń ze składką jednorazową - obniżenie do poziomu 4% składki jednorazowej lub 4% wartości jednostek uczestnictwa, w zależności która z wartości jest niższa (bez względu na sposób, w jaki opłata jest obecnie pobierana), w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki.

Działanie opisane w lit a. i b. powyżej ma zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym na mocy warunków ubezpieczenia przewidziane jest pobieranie opłaty z tytułu rozwiązania/ rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Powyższe obniżenie opłat już obowiązuje i ma charakter nieodwołalny.

Zmiana dotyczy wszystkich konsumentów, będących Klientami aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia: Strategia Aktywnych Portfeli, Plan Inwestycyjny Prestiż, Inwestycja na Plus, Allianz Dobry Portfel, Plan Inwestycyjny Profit Plus, Allianz Invest (składka regularna), Allianz Invest (składka jednorazowa), Allianz Rentier, Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Dziecka, Plan na dziś i jutro, Allianz Rodzina GZ10, GZ11, KZ08 i KZ09.

W przypadku rozwiązania/rezygnacji z umowy ubezpieczenia, przy pobieraniu kosztu związanego z wykupem, zostanie zastosowane to rozwiązanie, które jest dla Państwa korzystniejsze.

Niezależnie od powyższego zmiana wysokości opłaty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia wysokości opłaty.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-10/2015 z dnia 23 września 2015, którą znajdziecie Państwo tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługującym Pani/Pana umowę agentem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio z Infolinią.

Z wyrazami szacunku,
TU Allianz Życie Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).

Decyzja UOKiK

Komunikat o obniżeniu poziomu kosztów pobieranych w związku z rezygnacją z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

 

Szanowni Państwo,

W związku z troską o dobro naszych Klientów i zadowolenie z posiadanych ubezpieczeń, jak również mając nadzieję na długoletnią współpracę, chcielibyśmy poinformować o zmianach w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Miło nam poinformować, że obniżyliśmy opłaty pobierane w przypadku rozwiązania wskazanych poniżej umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Działanie to stanowi kontynuację zmian zapoczątkowanych w związku z decyzją Prezesa UOKiK wydaną wobec TU Allianz Życie Polska S.A. w dniu 23 września 2015 r. i ma na celu  rozszerzenie zasad określonych w tej decyzji na wszystkie umowy ubezpieczenia na życie z UFK obowiązujące w dniu 1 grudnia 2016 roku , w stosunku do których byłyby naliczone i pobrane wyższe opłaty w przypadku rozwiązania lub wystąpienia z umowy.

W związku z powyższym, ograniczyliśmy poziom kosztów pobieranych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem ochrony w ramach umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną.
Obecny koszt wykupu polisy to 25% składki pierwszorocznej (tj. sumy składek należnych w pierwszym roku ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia), nie wyższy jednak niż 5000 zł.
Oczywiście w sytuacjach, w których warunki wykupu danej umowy są korzystniejsze niż zasady opisane powyżej, zastosowanie ma to rozwiązanie, które jest dla Państwa korzystniejsze.

Zmiana dotyczy wszystkich konsumentów będących w dniu 1 grudnia 2016 roku ubezpieczającymi w następujących indywidualnych umowach ubezpieczenia:  

 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie Program ubezpieczeniowo-kapitałowy
 • Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

jak również wszystkich ubezpieczonych, którzy w dniu  1 grudnia 2016 roku byli objęci ochroną w ramach poniższych grupowych umów ubezpieczenia:

 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO
 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • umowy dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowiące rozszerzenie umów grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, do których stosuje się następujące wzorce umowne: ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o indeksach GZ FI 05, GZ FI 04, GZ FI 03,
  GZ FI 02,  GZ FI 01.

Ponadto, dodatkowe rozwiązanie proponujemy wobec Klientów umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
      - zawarli umowę ubezpieczenia na życie z UFK (bądź przystąpili do takiej umowy grupowej) po dniu 1 stycznia 2008 r., mając wówczas ukończony 61. rok życia; oraz
        - rozwiązali tę umowę/ wystąpili z tego ubezpieczenia (również w sytuacjach, gdy było to skutkiem zaprzestania opłacania składek) po ukończeniu 65. roku życia.

Na wniosek złożony przez takiego Klienta do dnia 1 stycznia 2020 roku, Allianz zobowiązuje się do dokonania wypłaty różnicy pomiędzy potrąconą opłatą za wykup, a wysokością opłaty jaka byłaby ustalona zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Niezależnie od powyższego, zmiana wysokości opłaty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z agentem obsługującym umowę ubezpieczenia. Do Państwa dyspozycji pozostają również Konsultanci Infolinii Allianz: 224 224 224.

Z wyrazami szacunku,
TU Allianz Życie Polska S.A.

Porozumienie zawarte pomiędzy Prezesem UOKiK a TU Allianz Życie Polska

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.