Menu back

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

MASZ PYTANIA O PPK? 
ZOSTAW DANE, ODDZWONIMY

 

Niepoprawny numer telefonu
 

Zanim wyślesz formularz, sprawdź tutaj kto jest Administratorem Twoich danych, w jakim celu zbieramy dane, jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych.

4 najważniejsze fakty o PPK

 • PPK od kiedy?

 • Dla kogo obligatoryjne jest PPK?

 • Zalety dla Pracodawcy

 • Zalety dla Pracownika

PPK od kiedy?

PPK są regulowane w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, nowym akcie prawnym z dnia 4 października 2018 roku. 

Pracownicze Plany Kapitałowe bedą zawierane przez pracowników dużych firm i korporacji od lipca 2019 roku, a średnich i małych przedsiębiorstw - od 2020 roku

Dla kogo obligatoryjne jest PPK?

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw zatrudniających chociaż jedną osobę, niezależnie od formy zatrudnienia. 

Wprowadzenie programu będzie stopniowe i w pierwszej kolejności, od lipca 2019 roku obejmie on duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Wszyscy pracownicy do 55 roku życia, którzy otrzymują wynagrodzenie podlegające składkom emerytalno-rentowym, staną się uczestnikami PPK po 3 miesiącach zatrudnienia.

Zalety dla Pracodawcy

Ustawa o PPK przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu

Zalety dla Pracownika

 • Środki zgromadzone na koncie pracownika to dodatkowe prywatne oszczędności dostępne po 60 r.ż.
 • Wpłaty gromadzone na rachunkach w PPK będą inwestowane w funduszach inwestycyjnych, a wypracowane zyski będą zwolnione z podatku odz zysków kapitałowych 
 • Zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania (pracownika, małżonka, dziecka (katalog chorób wymieniony w ustawie) - możliwość wypłaty do 25% zebranego kapitału
 • Oszczędności w PPK będą podlegały dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadku

Podpisz umowę PPK

Podpisz umowę PPK

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o PPK firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników powinny podpisać Umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku.

Co muszę wiedzieć jako Pracodawca?

  • utworzenie PPK jest obowiązkowe - każde przedsiębiorstwo w kraju musi zaproponować uczestnictwo w PPK swoim Pracownikom
  • składka podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społecznie - emerytalne i rentowe
  • koszty utworzenia PPK będą stanowić koszty uzyskania przychodu

Podpisz umowę o zarządzanie PPK z TFI Allianz

Masz pytania - skontaktuj się z nami

www.allianz.pl - monika

Monika Mikulska - Manager ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
e-mail: monika.mikulska@allianz.pl 

www.allianz.pl - rafał

Rafał Szwabo - Dyrektor ds. Planów Emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
e-mail: rafal.szwabo@allianz.pl 

PPK dla PRACODAWCY

PPK dla PRACOWNIKA

Kalkulator PFR

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.