Polityka prywatności 

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach serwisów www i stron internetowych administrowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. lub Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (w tym fundusze przez nie zarządzane), Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z  o.o. (dalej: „Allianz”).

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Twojej dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Za każdym razem, gdy ma to miejsce, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). Jednocześnie chcemy, by wszelkie funkcjonalności serwisu były dla Ciebie łatwo dostępne i dostosowywane do Twoich potrzeb.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu:

  1. Pliki cookies. Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Pliki cookies co do zasady nie służą przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdyż mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam Cię zidentyfikować. Nie musisz się więc obawiać, że samo korzystanie ze strony będzie równoznaczne z ujawnieniem Twoich danych osobowych. Więcej na temat wykorzystania plików cookies dowiesz się w naszej Polityce cookies (link). Za każdym razem, gdy cookies będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zostaniesz przez nas o tym poinformowany.
  2. Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu poprzez formularz interaktywny. W ramach serwisu możesz skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenia, wniosku itp. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Ciebie określonych danych osobowych (najczęściej jest to imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, ale możemy prosić Cię również o podanie innych informacji, np. roku produkcji i marki samochodu, który chcesz ubezpieczyć). Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania.
  3. Logowanie się na indywidualne konto użytkownika. Niektóre z naszych produktów umożliwiają Ci rejestrację i zalogowanie się na indywidualne konto, dzięki któremu możesz składać określone dyspozycje związane z umową, modyfikować dane, przeglądać dokumenty itp. Podawane przez Ciebie w tym procesie dane będą przetwarzane w celu realizacji tych dyspozycji i obsługi konta.

Informacje na temat przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. i fundusze przez nie zarządzane, Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), nr tel. 224 224 224 – za każdym razem tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • pod adresem pocztowym siedziby Administratora,
  • elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, w sprawie dotyczącej funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. (OFE lub DFE) poprzez adres e-mail IOD-pte@allianz.pl, w sprawie dotyczącej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. poprzez adres e-mail tfi@allianz.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Skonaktuj się.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

1. Wykonanie lub zawarcie umowy

Przetwarzanie Twoich danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy ubezpieczenia, która łączy Cię z Allianz lub w celu zawarcia takiej umowy. Dzieje się tak za każdym razem, gdy logujesz się do serwisu lub składasz dyspozycje związane z umową przez formularz na stronie www. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Twoim żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania zamówionej usługi (przykład: zgłoszenie szkody do likwidacji, zmiana danych kontaktowych, umówienie spotkania z agentem, kalkulacja składki).

2. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Allianz m.in. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa o rachunkowości itd.

3. Prawnie uzasadniony interes administratora

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach analitycznych oraz statystycznych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych (Allianz), jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk ruchu w serwisie www. Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia spójności i jakości danych w systemach informatycznych Allianz (np. jeżeli zmieniasz swoje dane kontaktowe w serwisie www, zewidencjonujemy tę zmianę również w pozostałych systemach IT, służących do obsługi Twojej umowy). Ponadto, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na działania marketingowe, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, czy dany komunikat reklamowy został do Ciebie wysłany oraz czy odniósł pożądany przez nas skutek (najczęściej jest to kliknięcie w reklamę) – uzasadnionym interesem administratora jest tu możliwość zewidencjonowania i zarządzania działaniami marketingowymi. Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody lub roszczenia, będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz w celu obrony i dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

4. Zgoda użytkownika

Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu późniejszego kontaktu – gdy zamawiasz rozmowę z agentem, w celu przesłania Ci oferty, marketingu, aby zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Działania związane z marketingiem mają charakter profilowania, co oznacza, że dostosowujemy dany komunikat marketingowy w oparciu o pozyskane od Ciebie dane osobowe, tak by był dla Ciebie interesujący i odpowiadał na Twoje potrzeby. Wyrażenie przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje żądanie złożone w serwisie.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania Twojego żądania złożonego w serwisie www. Dla przykładu, jeżeli będziesz chciał/a umówić się na spotkanie z agentem, przekażemy mu Twoje dane. Ponadto, o ile jest to zasadne, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji, przy czym wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Ciebie danych wiąże się z wykonaniem umowy z Allianz, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych pod poniższym linkiem: Skontakuj się.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.